Murar, plank och staket

Att uppföra mur, plank eller staket, en inhägnad, kan kräva bygglov. Det är främst inhägnadens konstruktion och utseende som avgör om det är en mur, ett plank eller ett staket. För att bygga mur eller sätta upp plank krävs bygglov.

Mur, stödmur

En mur är en fast och tung konstruktion. Har muren ena sidan jordfylld är det en stödmur. En stödmur ska följa befintlig topografi. Bygglov krävs om en mur i fastighetsgräns är:

  • fristående och högre än 0,4 m

  • en stödmur och högre än 0,6 m

Plank, staket och stängsel

Ett plank är tätare i sin konstruktion och högre än ett staket. Ett stängsel har minst 50% genomsläpplighet, det vill säga består till minst hälften av luft. Bygglov krävs om en mur, ett plank eller staket i fastighetsgräns är:

  • mot allmän väg och allmän platsmark är högre än 1,2 m eller

  • mot grannen är högre än 1,5 m

Plank och staket ska alltid sättas med den bästa sidan in till grannen eller ut mot gatan.

Hänsyn ska tas till sikttriangeln där höjden får vara max 0,8 meter. Underhållet av mur, plank och staket ska kunna skötas från den egna tomten om man inte kommit överrens med grannen om annat.

Hör alltid med din granne innan du sätter upp något i närheten av gemensam fastighetsgräns.

Bygglovbefriade murar och plank

Vid en- och tvåbostadshus är det tillåtet att anordna uteplatser med skyddande mur eller plank om muren eller planket

  • är lägre än 1,8 meter,

  • sträcker sig ut från huset som mest 3,6 meter och

  • inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter.

Om uteplatsen, planket, muren eller staketet ligger närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande från grannen. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannen inte sitt medgivande kan du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära gränsen.

Om fastigheten ligger utanför detaljplan behöver du oftast inte bygglov för murar eller plank i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus.  

Mer information

Boverket, information om murar, staket och plank (öppnas i nytt fönster)

Ritningsexempel (pdf, 545 kB, öppnas i nytt fönster)

Blanketter

Blanketter för bygglov

​​
Kontakta oss!
Bygg & Miljö

Besöks- och telefontid

Måndag, onsdag och torsdag kl 10.00-12.00
Tisdag 14.30-16 (juni, juli, augusti)
 
Expedition
Telefon: 0415 - 37 83 00
E-post: byggochmiljo@horby.se

Byggnadsinspektör

Kristine Zetterström
Telefon: 0415 - 37 80 48
E-post: kristine.zetterstrom@horby.se

Bygglovshandläggare

Kajsa Blomberg
Telefon: 0415 - 37 83 05
E-post: kajsa.blomberg@horby.se