Strandskydd 

De flesta stränder vid bäckar, åar och sjöar har strandskydd och normalt sett krävs dispens innan förändringar görs inom strandskyddat område.

Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänheten att nå strandområden och att bevara goda förutsättningar för djur- och växtlivet på land och i vatten.

I normala fall gäller skyddet 100 meter från vattenlinjen, både upp på land och ut i vattnet. Även undervattensmiljön inom området är skyddat. På vissa platser är strandskyddet utökat till 300 meter.

Inom strandskyddsområde får inte:

  • nya byggnader uppföras,

  • byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,

  • grävningsarbeten eller andra förberedande arbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i ovan, eller

  • åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.

Om det finns särskilda skäl kan dispens lämnas. Dispens beviljas av kommunstyrelsen.

Kontakta oss
Kommunekolog

Mikael Ulvholt
Telefon: 0415-37 82 99