Kartor & geografisk data

Hörby kommuns kartavdelning (Geoinfo Mittskåne) dokumenterar förändringar av kommunens stads- och landskapsbild och förvaltar geografiska data som kan användas i olika sammanhang. 

Vi samlar in, bearbetar, analyserar och utvecklar geografiskt anknuten data samt förmedlar och presenterar informationen på flera olika sätt.

I alla kartprodukter där fastighetsgränserna är redovisade är gränserna hämtade från Lantmäteriets fastighetskarta. Redovisning av fastighetsgränserna i Lantmäteriets fastighetskarta är vägledande och har därmed ingen rättsverkan. Jämför därför alltid mot beslut i lantmäterihandlingar.

För framställning av samtliga produkter tar Geoinfo Mittskåne ut en avgift som baseras på en taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Primärkarta

Inom områden med tät bebyggelse finns oftast en primärkarta. Primärkartan redovisar fastighetsgränser, höjdkurvor, byggnader, vägar, vägkanter, kantsten, häckar, staket och träd. En primärkarta har hög noggrannhet, är detaljrik och uppdateras fortlöpande.

Primärkartan används som utgångsmaterial för upprättande av handlingar för samhällsbyggandet såsom grundkartor, nybyggnadskartor, ledningskartor med mera.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är en redovisning i form av karta och beskrivning av förutsättningar för ett byggprojekt och är till för att utgöra användas som underlag för situationsplan till bygglovsansökan.

Nybyggnadskartan behövs i samband med nybyggnation inom detaljplanelagt område, i enstaka fall även utanför detaljplanelagt område, och/eller inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, både vid ansökan och som underlag för utstakning av byggnader.

Tomtkarta

En tomtkarta är ett utdrag ur primär- eller fastighetskartan och redovisar en enskild fastighet.

Ortsfoto

Ett ortsfoto är en flygbild som:
  • Är fotograferad rakt uppifrån.
  • Korrigerats till en skalriktig fotografisk avbildning av terrängen.
  • Kan användas som den är eller kombinerad med olika typer av geografiska data
Ett ortsfoto är ett utmärkt hjälpmedel och används som bakgrundsinformation vid bland annat kartframställning, samhällsplanering, projektering, inventering och framtagning av orienterings- och presentationsmaterial.

Mer information

 
Kontakt
Mittskåne Vatten

Beställning:
gis@geoinfomittskane.se

Plan- och GISchef
Trine Nykjär Strunck
 
Kart- och mätningsingenjör
Tarek Ghandour
 
Kart- och mätningsingenjör
Eva Malmberg