Lantmäteri- & fastighetsfrågor

Hela kommunen är indelad i fastigheter. Med fastighet menas ett avgränsat geografiskt område som består av mark och ibland av vatten. Fastigheterna skiljs åt med en fastighetsgräns som går mellan gränspunkter. Gränspunkterna är i de allra flesta fall markerade på marken med rör, järndubbar eller liknande.

Lantmäteriet har myndighetsansvar för alla fastighetsgränser och ansvarar för återställandet av förlorade eller skadade gränspunkter. Alla frågor som rör avstyckningar, förändring av gränser eller rättigheter besvaras därför av Lantmäteriet, telefon 0771-63 63 63.

Det är förbjudet att flytta, lyfta samt förstöra gränsmarkeringar. Detta kan leda till grova böter alternativt fängelse.

Min Fastighet

Lantmäteriet samlar information knuten till landets fastigheter i olika register. Det kan röra sig om information kring en fastighets gränser, planer, andra avtal, rättigheter och servitut. Du som är fastighetsägare kan via lantmäteriets hemsida på egen hand ta reda vad som gäller för just din fastighet.

Lantmäteriet, mer information om tjänsten Min fastighet

Kontakt
Mittskåne Vatten

Beställning:
gis@geoinfomittskane.se

Plan- och GISchef
Trine Nykjär Strunck
 
Kart- och mätningsingenjör
Tarek Ghandour
 
Kart- och mätningsingenjör
Eva Malmberg