Mätning

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats eftersom en felaktig placering dels kan leda till skadeståndsanspråk från berörda grannar dels innebära kostnader för att flytta påbörjat bygge. Kommunen hjälper dig med gränsutvisningar, lägeskontroller och husutstakningar.

För framställning av samtliga produkter tas en avgift ut. Avgiften baseras på en taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Gränsutvisning

Om dina gränsmarkeringar försvunnit så kan kommunen hjälpa till med att rekonstruera dina fastighetsgränser genom en så kallad gränsutvisning. En förutsättning för en gränsutvisning är att gränserna är fastställda och beräknade, vilket görs av Lantmäteriet. En gränsutvisning är inte juridiskt bindande.

Lägeskontroll

En lägeskontroll innebär att vi kontrollerar att byggnaden eller anläggningen kommit i det läge på fastigheten som bygglovet avser. Lägeskontrollen görs normalt efter att grunden anlagts för att säkerställa byggnadens placering i plan och höjd.

Utstakning

En utstakning innebär att en byggnad eller anläggning märks ut på marken.
Utstakningen utförs så att byggnader och anläggningar hamnar rätt i plan och höjd i enlighet med gällande detaljplan och beviljat bygglov.

Den som beställer en utstakning ska tillhandahålla stolpar och. Sökande ska också och vara med vid utstakningen för att slå ner stolparna och montera tvärreglarna på rätt höjd, om inte detta förberetts tidigare. Dimension på profilvirket rekommenderas till stolpar 2x4 tum och till tvärreglar 2x3 tum.
 
Fristående sakkunniga för utstakning
I enlighet med Plan- och bygglagen kan byggherren ansöka om att själv genomföra sin utstakning. Den som ska utföra utstakningen måste uppfylla mätningsteknisk färdighet i enlighet med Lantmäteriets definition och göra en ansökan om att genomföra utstakningen.
 
När ansökan blivit godkänd lämnar kommunen ut den utsättningsdata som behövs för uppdraget. Den externa utsättaren blir debiterad 20 % av kommunens taxa.

När byggherren fått sin utstakning gjord ska en måttsatt utstakningsskiss lämnas in enligt vissa krav. Om detta inte har lämnats in senast två månader efter utsättning kommer kommunen att utföra en lägeskontroll som debiteras enligt gällande taxa.

Mer information

Kontakt
Mittskåne Vatten

Beställning:
gis@geoinfomittskane.se

Plan- och GISchef
Trine Nykjär Strunck
 
Kart- och mätningsingenjör
Tarek Ghandour
 
Kart- och mätningsingenjör
Eva Malmberg