Bygga, riva och förändra

Om du ska bygga ett nytt hus eller bygga om ditt gamla finns det ett antal lagar, bestämmelser och beslut att följa. Kommunen gör planer för bebyggelsen i olika områden och granskar ansökningar om bygglov för både ny-, till-, och ombyggnader samt andra förändringar i och omkring ditt hus. Vad du får bygga finns angivet i detaljplaner eller områdesbestämmelser. De beskriver hur stor byggrätten är. Ibland gäller särskild hänsyn för din närmiljö; det kan gälla kulturmiljöer eller hänsyn till vegetation och natur.

I Hörby kommun ansvarar Bygg & Miljö för frågor som ryms inom Plan- och bygglagen så som detaljplanering, bygglov, anmälan samt strandskyddsdispenser. Bygg & Miljö hanterar också tomtkö för kommunen.

Bygglovsbefriande åtgärder 

Vissa åtgärder utföras utan bygglov. Dessa åtgärder kräver fortfarande en anmälan till kommunen och ett startbesked innan byggnation får påbörjas.

Plan- och bygglag

Plan- och bygglagen (PBL) bestämmer bland annat hur ett bygglov ska ges och vilka krav som kan ställas på det som byggs.

Mer information

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Besöks- och telefontid
Måndag - fredag kl 10.00-12.00
 
Expedition
Telefon: 0415 - 37 83 00