Då behöver du bygglov

Kraven på vilka åtgärder som är bygglovspliktiga varierar beroende på om du bor inom område med detaljplan, sammanhållen bebyggelse eller utanför.

Bygglov behövs när du vill

  • uppföra byggnader

  • göra tillbyggnader

  • ta i anspråk eller inreda byggnader för väsentligt annat ändamål än det för vilken byggnaden senast använts eller bygglov lämnats (garage till bostad)

  • göra sådana ändringar av byggnader som innebär att de inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri

  • bygga fristående mur, stödmur eller plank

  • göra en fasadförändring, byta fasadbeklädnad, färg, taktäcksmaterial eller annan ändring som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende som till exempel ta upp nya hål eller sätta igen fönster

  • sätta upp eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning

Bygglov behövs också när du vill anordna, uppföra eller väsentligt ändra vissa anläggningar som nöjesparker, idrottsanläggningar, skidbackar med liftar, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor, golfbanor, vindkraftverk, materialgårdar, permanent upplag för bilar, båtar eller byggnadsmaterial.

Blanketter

 
Kontakt
Bygg & Miljö

Besöks- och telefontid
Måndag - fredag kl 10.00-12.00
 
Expedition
Telefon: 0415 - 37 83 00
E-post: byggochmiljo@horby.se

Byggnadsinspektör

Kristine Zetterström
Telefon: 0415 - 37 80 48
E-post: kristine.zetterstrom@horby.se

Bygglovshandläggare

Kajsa Blomberg
Telefon: 0415 - 37 83 05
E-post: kajsa.blomberg@horby.se