Kontrollansvarig

I de flesta fall när bygg-, rivnings- eller marklovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder utförs ska det finnas en eller flera kontrollansvariga.

I ansökan om lov ska byggherren uppge vem eller vilka som ska vara kontrollansvariga.

Den kontrollansvarige ska:

  • ha den kunskap och erfarenhet som behövs och vara lämplig för uppgiften. Den kontrollansvarige ska vara certifierad,
  • ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras,
  • hjälpa byggherren under hela byggprocessen

samt

  • bland annat se till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att kraven i bygglagstiftningen följs. Det görs med hjälp av en kontrollplan, egenkontroller från inblandande entreprenörer och granskningar i form av platsbesök.

Några exempel på kontrollsansvarigs uppgifter:

  • Upprätta och se till att kontroll- och rivningsplaner följs.
  • Närvara vid myndighetsbesiktningar.
  • Delta vid tekniskt samråd.
  • Se till att byggnadsnämndens beslutade bygglov och protokoll från byggsamrådet följs.

Mer information

Notisum - Plan- & bygglagen, information om kontrollansvarig (öppnas i nytt fönster)

Boverket, information om certifierade kontrollansvariga, sakkunniga och energiexperter (öppnas i nytt fönster)