Taxor och avgifter

En avgift tas ut för att pröva ditt bygglovsärende. Det gäller både förhandsbesked, bygglov och anmälan. Avgiften grundar sig på en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige och hur hög avgiften är beror bland annat på hur omfattande ärendet är. Avgiften tas normalt ut i samband med beslut om lov.

I avgiften ingår kostnaden för handläggningen från lov fram till och med slutbesked. Extra avgifter såsom planavgift eller avgifter för mer avancerade ärenden kan tillkomma.

Bygglovstaxa Hörby kommun

Exempel på avgifter

Åtgärder, inom detaljplan utan avvikelse

  • Mindre fasadförändring enbostadshus - cirka 1 750 kr
    I avgiften ingår bygglov/startbesked, granskning samt administration, kungörelse i tidningar samt brev till eventuella grannar.
  • Tillbyggnad uterum (30 m²) enbostadshus - cirka 6 540 kr
    I avgiften ingår bygglov/startbesked, granskning samt administration, lägeskontroll, kungörelse i tidningar, samt brev till eventuella grannar.

Vill du ha ytterligare information gällande taxor kontakta Bygg & Miljö.

 
Kontakta oss
Bygg & Miljö

Besöks och telefontid
Måndag - fredag 10.00-12.00

Telefon: 0415-37 83 00
E-post: byggochmiljo@horby.se