Samhällsutveckling och hållbarhet 

När mark och vatten ska användas och bebyggelsemiljön utformas behövs noggranna överväganden. Många gånger är det stora och långsiktiga investeringar som ska beslutas och som tar i anspråk våra gemensamma naturresurser.

Genom regeringen och riksdagen har det beslutats att vi alla gemensamt ska arbeta för att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi ska till nästkommande generation lämna över ett samhälle där de största miljöproblemen är lösta. Som ett riktmärke för miljöarbetet har riksdagen fastslagit 16 nationella miljökvalitetsmål och ett generationsmål. Hörby kommunen berörs av 14 av de 16 nationella miljökvalitetsmålen och det nationella generationsmålet.

Miljökvalitetsmålen beskriver det miljötillstånd i Sverige som arbetet med miljön skall leda till. Inom miljöarbete är hållbarhet ett nyckelord och en övergripande målsättning för samhällsutvecklingen idag. För att uppnå ett hållbart samhälle måste ekonomisk utveckling, social välfärd och gemenskap förenas med ett gott miljötillstånd.