Enskilt avlopp

För att anlägga ett enskilt avlopp med wc krävs tillstånd av kommunens miljönämnd. För att ett tillstånd ska kunna ges behöver en del undersökningar göras. Med enskilt avlopp menas slutna tankar, mulltoa, trekammarbrunn/slamavskiljare med efterföljande rening eller minireningsverk.

Förutsättningar för avlopp​

Vid placeringen av avloppsanläggningen behöver du ta hänsyn till avstånd till dricksvattenbrunnar, sjöar och vattendrag, fastighetsgränser och markens egenskaper. Du behöver också fundera över vilken teknik du vill använda dig av. En avloppsentreprenör kan hjälpa dig med att se ut en lämplig plats för avloppet samt jämföra olika tekniklösningar.  

​Besök av miljöinspektör​

Ta kontakt med kommunen i god tid för att boka in ett besök på fastigheten där avloppet är tänkt att anläggas. Om din entreprenör har möjlighet att närvara är detta bra, men det är inget krav. Vid besöket ges möjlighet att diskutera val av plats och teknik.

Provgrop​

Om någon form av infiltrationsteknik väljs ska en provgrop grävas på platsen för avloppsanläggningen. Gropen ska vara 2,5 meter djup om man inte först stöter på grundvatten eller berg. I en tät jordart kan det ta lite tid innan vattennivåerna stabiliseras. Det kan vara en god idé att märka ut gropen för att förhindra att människor eller djur gör sig illa.

Förutsättningarna vid anläggande av en reningsanläggning där avloppsvattnet efter slamavskiljning ska renas i mark beror till största del på jordarten på plats. Infiltrationsförmågan i marken (hur mycket vatten per kvadratmeter och dygn marken kan ta emot) kan bestämmas genom siktanalys eller perkolationsprov. Miljökontoret kan informera mer om jordprovtagning och hur man går tillväga.

Ansökningshandlingar​

Ansökningsblankett med tillhörande teknisk beskrivning finns för nedladdning på kommunens blankettsida under Hälsa & Miljö. Det är viktigt att informationen är korrekt och komplett, då endast kompletta ansökningshandlingar behandlas.

Om en avloppsanläggning ska placeras på mark som ägs av annan person krävs ett servitut mellan berörda fastigheter, vilket du själv måste ordna. Om avloppsanläggningen ska ligga inom område som omfattas av strandskydd krävs en strandskyddsdispens. Prövningen av dispens från strandskyddsbestämmelser hanteras i samma ärende som tillståndsprövningen av avloppet.

Om det är fråga om att ersätta en uttjänt avloppsanordning med ett nytt avlopp så kan en befintlig slamavskiljare återanvändas. Kravet är att slamskiljaren har en tillräcklig volym, att den är tät och att dess avskiljningsförmåga uppfyller dagens krav.

Till ansökan ska en situationsplan (karta) över fastigheten bifogas. På kartan ritar du ut var avloppsanläggningen ska ligga, var du har din dricksvattenbrunn samt eventuella grannars dricksvattenbrunnar inom 100 meter. Om du har en bergvärme- eller jordvärmeanläggning ritar du ut var borrhålet respektive kollektorslangen är placerad. Detta gäller även för grannars värmeanläggningar inom en radie av 50 meter.

Ändring av befintligt avlopp​

Vid ändring i belastning på befintlig avloppsanläggning, det vill säga att fler personer än tidigare ansluts till anläggningen, eller att den mängd vatten eller föroreningar som kommer till anläggningen ändras på annat sätt, krävs en anmälan till miljönämnden.

Om du vill ändra avloppsvattnets mängd eller sammansättning, till exempel koppla på ett extra badrum, en bubbelpool eller ändra om i själva avloppsanläggningen, så krävs en anmälan om ändring av befintligt avlopp till miljö- och byggnämnden. Anmälan skall göras i god tid innan arbetet startas, minst sex veckor. Att lägga om en infiltration eller en markbädd anses inte vara en ändring av befintlig avloppsanläggning, utan detta är en ny anläggning vilket kräver tillstånd från miljönämnden.

Installationskontroll​

Innan du låter fylla igen din avloppsanläggning ska du kontakta miljökontoret så att möjlighet finns att besöka fastigheten och kontrollera avloppets utformning. Gör detta i så god tid som möjligt. Vissa entreprenörer kan fylla i ett besiktningsunderlag där de försäkrar att anläggningen är byggd enligt tillståndet. Besiktningsunderlaget ska skrivas under av dig i egenskap av fastighetsägare. Underlaget skickas sedan in till miljökontoret som utfärdar ett installationsprotokoll, vilket är ditt kvitto på att anläggningen är godkänd enligt dagens krav.
För att handläggningen av din ansökan eller anmälan ska gå så effektivt och snabbt som möjligt ber vi dig vara noggrann med att fylla i blanketterna samt att ange vilken månad du har tänkt anlägga avloppet. Detta för att vi ska kunna prioritera ansökningarna efter behov.

Övrig information​

Hörby kommun kan hjälpa till med information, tips och råd när det gäller din avloppsanläggning, men vi kan inte tala om för dig exakt hur du ska göra. För detta ska du vända dig till en avloppsentreprenör. En del entreprenörer är diplomerade, vilket innebär att de har genomgått en kurs i avloppsteknik och vilka lagar och regler som gäller för enskilda avlopp. En avloppsentreprenör har 10 års garanti på utförda avloppsanläggningar enligt konsumentlagstiftningen. Observera att det dock alltid är du som fastighetsägare som miljönämnden ställer krav på när det gäller avloppsanläggningens funktion.

Det är också du som sökanden som ska visa att den avloppsanordning som ska utföras inte riskerar att orsaka olägenheter för människors hälsa eller miljön. Tillståndet till avloppsanläggningen gäller konstruktionen och är ingen funktionsgaranti eller försäkran om att olägenheter inte uppkommer.

För den som utan tillstånd inrättar en ny avloppsanläggning tas en miljösanktionsavgift ut på 5 000 kr. För den som utan tillstånd ansluter en vattentoalett till en befintlig avloppsanläggning som tidigare saknade ansluten vattentoalett eller utan att ha gjort en anmälan inrättar en BDT-avloppsanläggning tas en miljösanktionsavgift ut på 3 000 kr. Avgiften betalas till staten.

Mer information

 
Ledningskollen, kontrollera var ledningar går