På företaget

Du som företagare behöver veta hur du förebygger en brand eller begränsar skador till följd av en brand. Det finns också speciella regler kring vissa ämnen och för vissa varor behöver du särskilt tillstånd.

Containrar

Det är vanligt att containrar står för nära byggnader och då är risken för brandspridning stor. Det är viktigt att placeringen görs med hänsyn till både brandsäkerheten och räddningstjänstens framkomlighet.

Släckanläggning i kök

I restauranger och skolmatsalar finns ofta en serveringsdel i direkt anslutning till köket. En brand i köket kan utvecklas snabbt och påverka både personal och gäster. För att trygga utrymningssäkerheten kan brandtekniska åtgärder krävas.

Utrymningslarm i samlingslokaler

I vissa samlingslokaler är behovet att upptäcka en brand tidigt större än vanligt. För att kunna genomföra en snabb och säker utrymning krävs en tydlig organisation och ett effektivt utrymningslarm.

Hantering av gasol

Att förvara och hantera gasol på allmän plats och publika lokaler är förknippat med risker.

Tillstånd för gasol på allmän plats, mer information

Tillstånd för explosiv vara

Explosiva varor är explosiva ämnen och blandningar, föremål som innehåller sådana ämnen eller blandningar, samt allt övrigt som tillverkas för att framkalla en explosiv eller pyroteknisk effekt. Till exempel krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor. Enligt lag krävs tillstånd för hantering av explosiva varor. När du söker tillstånd så är det Räddningstjänsten Syd som hanterar din tillståndsansökan.

Tillstånd för explosiv vara, mer information

Tillstånd för brandfarlig vara

Brandfarliga varor delas in i gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Om du behöver tillstånd eller inte beror bl.a. på vilken verksamhet du bedriver och på vilken mängd brandfarlig vara du ska hantera. När du söker tillstånd så är det Räddningstjänsten Syd som hanterar din tillståndsansökan.

Tillstånd för brandfarlig vara, mer information

Automatlarm

En välskött automatlarmsanläggning ger en tryggare och säkrare arbetsmiljö för verksamheten där en brand kan upptäckas tidigt. Ett aktivt automatlarmsarbete minskar också risken för oönskade larm och därmed onödiga utryckningar för räddningstjänsten.

Insatsplanering

För att kunna hindra eller begränsa skador vid en brand eller annan olycka behövs insatsplaner. Ju större och mer komplex anläggning, desto mer information krävs för att kunna genomföra en effektiv räddningsinsats. Informationen upprättas av ägaren/verksamhetsutövaren för anläggningen.