Hörby kommun är en ekokommun

Hörby kommun blev under våren 2014 medlem i Sveriges Ekokommuner, ett nätverk för stöd och hjälp i ekologisk hållbar samhällsplanering. Hörby blev medlemskommun nummer 90. Syftet med medlemskapet i Sveriges Ekokommuner är att lyfta arbetet med hållbarutveckling ur ett ekologiskt perspektiv.

Hållbarhetsprinciperna

Genom medlemskapet ställer sig Hörby kommun bakom Sveriges Ekokommuners Hållbarhetsprinciper, som innebär följande:
 1. Ämnen från berggrunden får inte öka i naturen.
 2. Ämnen från samhällets produktion får inte öka i naturen.
 3. Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte utarmas.
 4. Vi ska ha en effektiv och rättvis resursfördelning så att människor kan tillgodose sina behov.

Gröna nykeltal

Kommunen kommer även årligen att rapportera in den gröna nykeltalen som Sveriges ekokommuner tagit fram. Syftet med de gröna nykeltalen är att ekokommunerna på ett enkelt och konkret sätt kan indikera ifall utvecklingen, inom valda områden, går mot hållbarhet. Samtidigt påminner de gröna nykeltalen om det strategiska arbetet som behövs i kommunen för att nå full hållbarhet (där hållbarhetskriterierna är uppfyllda). De Gröna Nyckeltalen presenteras nedan och reviderade senast 2012:
 1. Koldioxidutsläpp (ton/invånare)
 2. Antal resor med kollektivtrafik (per invånare och år)
 3. Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken (procent)
 4. Andel jordbruksmark med miljöstöd för ekologisk odling (procent)
 5. Andel miljöcertifierat skogsbruk (procent)
 6. Andel skyddad mark och vattenområden (procent)
 7. Total mängd hushållsavfall inkl. producentansvar (ton/invånare)
 8. Tungmetaller i avloppsslam, bly, kadmium, kvicksilver (mg/kg TS)
 9. Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler (procent)
 10. A. Transportenergi för tjänsteresor med bil (kWh/årsarbetare)
  B. Koldioxidutsläpp för tjänsteresor med bil (ton/årsarbetare)
 11. Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen (procent)
 12. Andel miljöcertifierade skolor/förskolor (procent)
Hörby kommun arbetar med att revidera de gamla miljömålen från 2005, som är det styrande dokumentet för den ekologiska hållbarheten. Genom medlemskapet i Sveriges Ekokommuner kan kommunen få hjälp med att kommunicera vårt miljö- och hållbarhetsarbete utåt mot invånarna och inom organisationen.
 
Mer information om vad det innebär att vara en Ekokommun kan du läsa på hemsidan för Sveriges Ekokommuner.
Kontakta oss
Miljöstrateg

Ida Sigvardsson
Telefon: 0415-37 83 19

Mer information
Sveriges Ekokommuner

Läs mer om vad en Ekokommun är på Sveriges Ekokommuners hemsida: