Lokalt miljömålsprogram

Kommunfullmäktige antog det nya miljömålsprogrammet 2015-12-14. Miljömålsprogrammet är ett styrdokument där de nationella miljömålen byts ner i en lokal agenda som gäller för Hörby kommun som organisation. Programmet har en bred inriktning som berör flera områden såsom nationella miljökvalitetsmål, folkhälsa, inköp och konsumtionsmönster och förväntas ha effekter såsom minskade utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar, utökat införande av förnyelsebara bränslen, bättre folkhälsa samt bättre förvaltning och bevarande av natur- och kulturvärden.
 

Hörby kommuns miljömålsprogram består av tre delar

Den första delen består av en beskrivande del, ett bakgrundsdokument, som beskriver nationella målsättningar gällande miljökvalitetsmålen samt nulägesbeskrivningar för Hörby kommun. Utifrån de nationella miljökvalitetsmålen har fem målområden tagit fram. De beskriver hur situationen ser ut i Hörby och ligger till grund för lokala åtgärder. Målområdena är:
  • Energi- och transportsystem
  • Hälsa och miljö
  • Hushållning med mark- och vattenresurser
  • Natur- och kulturvärden
  • Konsumtion och avfall
Den andra delen består av en åtgärdsstrategi åtgärder som är uppdelade per miljömålsområde. I åtgärdsstrategin beskrivs även vem som är ansvarig för genomförandet, tidsramen, kostnad för att genomföra åtgärden samt önskad effekt.
 
Den tredje delen består av en uppföljningsplan som beskriver hur uppföljningen ska gå till samt vad som ska följas upp.
 
Miljömålsprogrammet sammanstättningL.jpg
 
 
Miljömålsdokumentet finns här för nedladdning i lågupplöst version:

Är du intresserad av att läsa mer om de nationella och regionala miljömålen kan du göra det på Länsstyrelsens hemsida för Skånes miljömål eller Miljömålsportalen där de 16 nationella miljömålen finns beskrivna.
Kontakta oss
Miljöstrateg

Ida Sigvardsson
Telefon: 0415-37 83 19

Mer information
Miljömålsportalen

Läs mer om de nationella miljömålen på miljömålsportalens hemsida:

Länsstyrelsen

Läs mer om de skånska miljömålen på Länsstyrelsens hemsida: