Bildvisning

 


Miljömål

Arbetet mot att nå miljömålen i Hörby kommun ska ske på varje verksamhet, verksamheterna har ett ansvar för att samarbetsformer utvecklas och att miljöarbetet följs upp. Det är tillsammans som miljöarbetet inom kommunen kan vidareutvecklas mot ett mer hållbart samhälle.

Genom regeringen och riksdagen har det beslutats att vi alla gemensamt ska arbeta för att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi ska till nästkommande generation lämna över ett samhälle där de största miljöproblemen är lösta. Som ett riktmärke för miljöarbetet har riksdagen fastslagit 16 nationella miljökvalitetsmål och ett generationsmål. Miljökvalitetsmålen berör alla och gemensamt skall vi ta samma hänsyn till både ekologiska aspekter som till ekonomiska och sociala i alla beslut och i vår agerande. Arbetet för att uppnå ett hållbart samhälle bedrivs samtidigt på många olika nivåer, såväl nationellt som internationellt. Hörby kommunen berörs av 14 av de 16 nationella miljökvalitetsmålen och det nationella generationsmålet.

Miljökvalitetsmålen beskriver det miljötillstånd i Sverige som arbetet med miljön skall leda till. Inom miljöarbete är hållbarhet ett nyckelord och en övergripande målsättning för samhällsutvecklingen idag. För att uppnå ett hållbart samhälle måste ekonomisk utveckling, social välfärd och gemenskap förenas med ett gott miljötillstånd.

Generationsmålet är ett inriktningsmål som anger inställningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen skall uppnås. Som inriktningsmål skall generationsmålet ge miljöpolitiken vägledning om de värden som skall skyddas och den samhällsanpassning som krävs för att önskad miljökvalitet skall kunna uppnås.

Lokalt miljöarbete

Hörby kommun har ett lokalt miljömålsprogram som riktar sig till Hörby kommun som organisation. Programmet antogs i kommunfullmäktige i december 2015. Mer om det lokala miljömålsarbetet går att läsa om här.

Kommunen är även medlem i Sveriges Ekokommuner som är ett nätverk för ekologisk hållbar samhällsplanering. Mer om arbetet som Ekokommun går att läsa här.

Kontakta oss
Miljöstrateg

Ida Sigvardsson
Telefon: 0415-37 83 19

Mer information
Miljömålsportalen

Läs mer om de nationella miljömålen på miljömålsportalens hemsida:

Länsstyrelsen

Läs mer om de skånska miljömålen på Länsstyrelsens hemsida:

Sveriges Ekokommuner

Läs mer om vad en Ekokommun är på Sveriges Ekokommuners hemsida: