Elda rätt

När du städar i trädgården kanske du vill elda upp en del av trädgårdsavfallet? Kanske du då även slås av tanken att elda upp det där andra avfallet som ligger och skräpar. Det enda som får eldas på din fastighet är torrt vedartat trädgårdsavfall i mindre mängder, och eldningen ska ske så att det inte stör dina grannar. Att elda hushållsavfall, rivnings- och byggavfall eller annat avfall är förbjudet och kan leda till åtal.

När man du eldar avfall så försvinner inte avfallet. Visserligen minskar avfallsmängden, men istället bildas giftiga ämnen och föreningar som sprids via rökgaserna.

Ämnen som bildas vid avfallseldning

Vid öppen eldning av avfall bildas och frigörs en rad ämnen med hälsoskadliga effekter. Föreningarna som bildas är i de flesta fallen farliga eller mycket farliga för människors hälsa och miljön. Ämnen som bildas är bland annat bromerade och klorerade dioxiner, PHA, formaldehyd och i värsta fall cyanid, som alla kan orsaka skadliga förändringar i kroppen. De är långlivade i naturen och påverkar växter och djur under lång tid. Tungmetaller frigörs också.

Hälsoeffekter

Dioxiner är en grupp av organiska miljögifter. De är bland de giftigaste ämnen man känner till och ger upphov till sjukliga förändringar i människokroppen, även i små doser. Det påverkar kroppen negativt under lång tid. I mycket låga halter kan dioxiner påverka kroppens hormon- och immunsystem, samt orsaka cancer, störningar i leverns funktion, hudförändringar, nedsatt fertilitet, fosterskador och beteendestörningar hos barn. Störst risk att få i sig dioxiner är genom rökgaserna eftersom endast en femtedel återfinns i askresterna.
 
PAH (polycykliska aromatiska kolväteföreningar) är cancerframkallande och svårnedbrytbara i naturen. Tungmetaller blir kvar oförändrade som metalljoner eller metallsalter. De sprids i luften men återfinns även i askresterna varifrån de lätt lakas ut och sprids i miljön.
 
Lämna därför ditt avfall på en avfallsanläggning istället för att elda upp det, så utsätter du inte dig själv eller din omgivning för onödiga risker.
Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10