Hörby KulturGaranti

Hörby KulturGaranti är en plan för att säkerställa att alla barn i kommunen ska få ta del av kulturella upplevelser och skapande under sina grundskoleår. Aktiviteterna som sker under skoldagen kan se olika ut beroende på ämne, upplägg och läsår. Vissa är tydligt kopplade till skolans läroplaner medan andra står för sig själva och blir en del av skolans kulturuppdrag i stort.

KulturGarantin grundas på politiska beslut tagna i maj 2015 i både kultur- och fritidsnämnden (KFN) och barn- och utbildningsnämnden (BUN). Beslutet grundas på tre styrdokument. Barnkonventionens paragrafer 13 och 31 säger att alla barn har fri rätt att utöva och uppleva kultur. Lgr 11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011) ger en beskrivning av skolans kulturuppdrag i kapitel 1 och Hörby kommuns skolplan säger att skolorna ska samverka med kommunens kulturutbud.

kulturlek.jpg
Hörby KulturGaranti är ett samarbete mellan kommunens grundskolor, Hörby KulturSkola, Hörby museum och Hörby bibliotek. Garantin finansieras av KFN och BUN och utökas med bidrag från Statens kulturråd (Skapande skola).

För mer information kontakta john.bjerkert@horby.se eller mattias.lundgren@horby.se