Översiktsplan 2030

Översiktsplanen ska bidra till att kommunens utveckling blir långsiktigt hållbar – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Det är en förutsättning för en balanserad tillväxt inte bara i hela Hörby kommun, utan också i regionen och i resten av landet.

Den nya översiktsplanen, Översiktsplan 2030, antogs av kommunfullmäktige
2016-03-21 och ersätter den tidigare Översiktsplan 2005.

Antagandehandling

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som visar kommunens framtida utveckling och utgör kommunens mest övergripande och långsiktiga planering för byggande och markanvändning. Översiktsplanen har en tidshorisont fram till år 2030.
 
Översiktsplan 2030 är uppdelat på tre olika plandokument, fem markanvändningskartor och ett särskilt utlåtande. Plandokumenten har delats upp med tanke på filernas storlek.
 
I handlingen är kvaliteten på bilder låg vilket gör att de inte motsvarar originaldokumentet.
 
1. Mål, strategier och framtidsvisioner
 
 
2. Vindbruksplan
 
 
3. Bakgrund och nuläge
 

Markanvändningskartor

 Markanvändningskartor

Särskilt utlåtande

Under utställningstiden kom cirka 110 yttranden in till kommunen. I det särskilda utlåtandet redovisas samtliga yttranden. I anslutning till vardera yttrande har kommunen besvarat och tagit ställning till de synpunkter som lämnats. I det särskilda utlåtandet besvaras endast de synpunkter som rör den översiktsliga och strategiska mark- och vattenanvändningen.

Särskilt utlåtande.pdfSärskilt utlåtande ​​

Kontakta oss
Strategisk planarkitekt

Caroline Kroeker
Telefon: 0415 - 37 83 01
E-post: caroline.kroeker@horby.se