Gator & vägar

Hörby kommun ansvarar för drift och underhåll samt nybyggnation av kommunala gator, vägar, cykelvägar, parkeringsplatser och gatubelysning i tätorterna. För det allmänna statliga vägnätet är Trafikverket väghållare.

Vägföreningar och vägsamfälligheter är väghållare och ansvariga för sina egna vägar och enskilda vägarna på landsbygden.

För gångbanor inom detaljplanelagt område är fastighetsägare ansvariga för renhållning, snöröjning och halkbekämpning. Om gångbana saknas gäller ansvaret för det utrymme som behövs utanför fastigheten.

Kontakta oss
Kommunservice

Telefon: 0415-37 80 00
E-post: kommunservice@horby.se