Trafikplan

Tekniska kontoret har under 2011 och 2012 arbetat med att ta fram en ny trafikplan för Hörby tätort.

Trafikplanen tas fram med utgångspunkt i handboken Trast, Trafik för en attraktiv stad som tagits fram av Trafikverket, Sveriges kommuner och Landsting samt Boverket. Målsättningarna och förslagen i trafikplanen har sin utgångspunkt i Hörby kommuns mål, strategier och visioner. Trafikplanen samordnas med översiktsplanen för Hörby kommun som tas fram parallellt.

Kontakta oss
Kommunservice

Telefon: 0415-37 80 00