Illustration: Selina Malik

Hörby stationssamhälle 2.0
– bekvämt och bra resande

Hörby kommun har beviljats bidrag på 17,25 miljoner kronor av Trafikverket för att utveckla Hörby tätort och dess centrum. Miljöerna runt Hörbys stationslägen ska utvecklas och förskönas, så att framkomligheten för kollektivtrafiken förbättras och för att skapa  trygga och trivsamma väntmöjligheter. 

Utvecklingen är ett steg i kommunens arbete att göra Hörby till en attraktiv kommun att bo och leva i. Målet är inte bara att förbättra kollektivtrafiken, utan också att skapa attraktiva lägen att bo och bygga på.

Hörbys satsning går hand i hand med Region Skånes utveckling av busstrafiken mellan tätorter i Skåne, det så kallade ”superbusskonceptet”. Region Skåne menar att utveckling av kollektivtrafik med buss som färdmedel ger hög attraktivitet betydligt snabbare och till en avsevärt mindre kostnad jämfört med en järnvägsutbyggnad.

Var ska bussarna stanna?

Projektet Stationssamhälle 2.0 inleddes med en förstudie där två alternativa sträckningar av busslinjerna utreddes. Förstudien visade att den nuvarande sträckningen genom Hörby tätort bör behållas. Det är längs denna sträckning som stationslägena ska utvecklas.

Försköning av stationslägen i centrum

Under våren 2017 har det hållits två dialogträffar dit allmänheten har bjudits in. Deltagarna har tillsammans med arkitekter arbetat med idéer till centrumutveckling. Arkitekterna har skapat förslag på utformning av den fysiska miljön, som ligger till grund för det fortsatta arbetet. Underlag från dialogträffarna finns på kommunens samlingssida för medborgardialoger.

Vad är superbusskonceptet?

Region Skåne har lanserat en satsning på kollektivtrafik som de kallar ett Regionalt superbusskoncept. Syftet med det Regionala superbusskonceptet är att genom samplanering av orts- och kollektivtrafikutveckling öka tillgängligheten och attraktiviteten för både kollektivtrafiken och orten. Att utveckla kollektivtrafiken med buss som färdmedel ger hög attraktivitet betydligt snabbare och till avsevärt mindre kostnad än jämfört med en järnvägsutbyggnad. Genom att komplettera järnvägssystemet med Regionalt superbusskoncept bidrar det till att göra Skåne mer tillgängligt med ett mer attraktivt bussystem än dagens.

Stationssamhälle 2.0
Dokument
Medborgardialog

Allmänheten har bjudits in till dialogträffar. I samarbete med arkitekter har utvecklingsförslag arbetats fram.
 

Trafikverket

Trafikverket har tilldelat Hörby bidrag. Läs mer på myndighetens hemsida.
 

Regionalt superbusskoncept

Regionalt superbusskoncept är Region Skånes satsning på busskollektivtrafiken i Skåne.