​Ängens avdelningar

Hallonet och Nyponet

Vi är sex pedagoger som arbetar på Lilla sidan tillsammans med cirka 25 barn i yngre åldrar. Vi samarbetar mycket mellan Hallonet och Nyponet. På Lilla sidan är barnens inflytande och delaktighet i verksamheten viktig. Vi utgår från barnens intressen och arbetar i små grupper, och bygger vidare på
deras idéer.  Barnen får det lugnt i små grupper, de har lättare för att göra sig hörda och kan på så sätt påverka aktiviteterna de medverkar i. Mycket av de minsta barnens lärande sker i vardagen. Vi dokumenterar det barnen gör genom text, bild och filmer, och utgår ifrån de mål vi arbetar efter.

Vi vill att alla barn och föräldrar känner sig trygga på Ängen. Vi arbetar mycket med att se alla barn, samtala och uppmärksamma det barnen säger och gör, för att skapa ett positivt klimat i vår verksamhet. Omsorg är ett viktigt ledord på våra avdelningar, där omsorg och lärande tillsammans utgör grunden i vår verksamhet.

Gullvivan, Gulsippan och Smörblomman

På Gullvivan, Gulsippan och Smörblomman arbetar åtta pedagoger tillsammans med cirka 40 barn i åldrarna 3-5 år.

Vi samarbetar mycket under dagen, och har vissa aktiviteter tillsammans såsom utevistelse, gymnastik och eventuell vila.

Vi utgår från barnens intressen och arbetar i mindre grupper med olika projekt. Vi vill skapa en lugn miljö för barnen, så de lättare kan göra sig hörda och påverka de aktiviteter de deltar i. Barnens inflytande och delaktighet är betydelsefull för vår verksamhet . Vi pedagoger strävar efter att vara närvarande i barnens lekar, hjälper dem att driva leken vidare och utmanar dem på olika sätt. Vardagslärandet är det vi ser som viktigt för alla barn. Vi vill att barnen ska reflektera över sitt lärande, så därför fotograferar vi mycket av det vi gör och använder bilderna på olika sätt. 

Barn och föräldrar på Ängen ska känna sig trygga. Vi arbetar mycket med att se alla barn, samtalar med barnen och uppmärksammar det de gör och säger, för att skapa ett positivt klimat i vår verksamhet. ​