Föräldrasamverkan

I den dagliga kontakten med föräldrarna strävar vi efter ett öppet förhållningssätt. Funderingar och synpunkter kring vår verksamhet lyfts fram och diskuteras. Vi ser gärna att föräldrarna bidrar till utveckling och förbättring av vår verksamhet. 

Vi använder oss av Unikum, ett webbaserat kommunikationsverktyg, för att vårdnadshavarna ska få insyn och känna delaktighet i barnens lärande och utveckling. Här kan man även följa temaarbeten och andra aktiviteter i verksamheten.

Forum för samråd består av föräldrarepresentanter från samtliga årskurser i skolan och förskolan. I rådet ingår även personal från förskola och skola, representanter från byföreningarna i och omkring Killhult samt rektor och förskolechef. Man träffas två gånger årligen. På dessa möten ges information kring skolans, fritidshemmets och förskolans verksamheter, och föräldrar har möjlighet att komma med frågor och synpunkter.

Barnen är delaktiga

En gång per år har vi utvecklingssamtal, då vi pratar om hur barnens intressen och kompetens tillgodoses och utmanas. Barnen är delaktiga i förberedelserna inför samtalet, och berättar med hjälp av bilder och annan

dokumentation om sina upplevelser kring olika aktiviteter, trivsel och kompisrelationer. Vi erbjuder även inskolningssamtal en tid efter avslutad inskolning, för att vi tillsammans med vårdnadshavaren ska reflektera kring det som upplevts positivt samt vad som kan förbättras. Vi har dessutom föräldramöte varje höst.

Drop-in bjuds alla föräldrar in till två gånger per år, antingen på frukostdrop-in eller eftermiddagsdrop-in. Vid dessa tillfällen fikar barn, föräldrar och personal och barnen visar och berättar lite om vår verksamhet. Vi ordnar också andra typer av gemensamma aktiviteter, som till exempel julpyssel, familjedag och fixardag.

​