Kvalitetsarbete

Vi utgår ifrån läroplanens mål och riktlinjer i vårt arbete tillsammans med barnen i vårt livslånga lärande. En förutsättning för att väcka lusten och att våga prova nya sätt att undersöka sin omgivning på, är att vi pedagoger utgår ifrån varje individs intressen och erfarenheter när vi planerar olika aktiviteter.

På Björnligan ska varken barn eller vuxna bli diskriminerade, trakasserade eller utsatta för kränkande behandling. Handlingsplanen revideras årligen. Man kan  läsa mer om detta arbete i  Björnligans Likabehandlingsplan 2017-2018 (003).pdfBjörnligans Likabehandlingsplan 2017-2018 (003).pdf.

Varje år utvärderas och sammanfattas skolområdets systematiska kvalitetsarbete i samverkan med förskolechef och samtlig personal på förskolan. Systematiskt kvalitetsarbete landsbygden 2017.pdf [Läs]

För att ha möjlighet att följa och utveckla verksamheten samt varje individs intresse och erfarenheter använder vi oss av olika dokumentationsformer. De former vi använder oss av är till exempel pedagogisk dokumentation, fotodokumentationer samt det webbaserade kommunikationsverktyget Unikum.