Förskolans resursteam

Förskolans specialpedagoger arbetar på uppdrag av förskolecheferna och är en resurs som med specialistkunskaper handleder och stödjer förskolepersonalen i deras arbete med barnen. Insatserna syftar till att skapa goda utvecklingsmöjligheter och lärandemiljöer utifrån det enskilda barnets förutsättningar och behov.

Förskolans specialpedagoger arbetar på samtliga kommunens förskolor. Vi har ett nära samarbete med förskole- och skolpsykologerna. Andra viktiga samarbetspartners är barnhälsovården, barn- och ungdomshabiliteringen, socialförvaltningen och skolan.

Vid frågor eller oro rörande barns hälsa och utveckling vänder du dig som förälder till barnhälsovården.​

 


​​​​​​​​​
Specialpedagoger

Eva Åkesson
 
Barbro Westberg