​Hjälp oss att bli bättre

I enlighet med skollagen har kommunen skyldighet att ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. 

Ett väl fungerade kvalitetsarbete i förskola och skola är centralt och helt avgörande för att utbildningen ska kunna främja alla barns och elevers utveckling och lärande, samt en livslång lust att lära. Det bygger på att skolorna och förskolorna leder, planerar, utvärderar och åtgärdar sin verksamhet kontinuerligt och systematiskt. 

För att uppnå detta måste vi skapa delaktighet och medinflytande och genom dialog förbättra och utveckla våra verksamheter vidare. Vi strävar alltid efter ​att göra våra verksamheter så bra som möjligt för våra barn och elever. Därför är era synpunkter, tankar, idéer och klagomål viktiga för oss för att utvecklas vidare.  Dessa uppfattar vi som möjligheter att förbättra och utveckla vår verksamhet. Framförda synpunkter och klagomål sammanställs och används som underlag i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Synpunkter först till berörd personal

Om ni har synpunkter eller klagomål på förskola, pedagogisk omsorg, skola eller vuxenutbildning, ska ni alltid i första hand vända er till den skola eller enhet som det berör. 

Era synpunkter och klagomål lämnar ni enligt nedanstående, det vill säga i första hand till berörd personal eller till närmaste chefen för den verksamhet som synpunkterna eller klagomålen avser. 

  1. Till berörd personal för enheten 
  2. Till rektor eller förskolechef för enheten 
  3. Till barn- och utbildningsförvaltningen centralt

Rektor eller förskolechef tar emot ert skriftliga klagomål, utreder det och ger er återkoppling skyndsamt (inom två – tre arbetsdagar får ni en bekräftelse av rektor eller förskolechef att de har mottagit era synpunkter och inom tio arbetsdagar får ni ett svar). Upplever ni att ni inte får gehör för era synpunkter på skolan eller enheten är ni välkomna att kontakta barn- och utbildningsförvaltningen.

Alla synpunkter följs upp

Barn- och utbildningsförvaltningen tar emot, dokumenterar och följer upp alla synpunkter som kommer in. Om ni har synpunkter eller klagomål på förskolechefs eller rektors tjänsteutövning v​​​​änder ni er till barn- och utbildningsförvaltningen centralt. Huvudmannen informeras om alla klagomål som inkommer till verksamheten.

Vid klagomål på en fristående förskola vänder ni er till verksamhetsledare för denna förskola. Vid klagomål på fristående skola vänder ni er till Skolinspektionen.

Ni kan förstås även ringa och diskutera ert ärende innan ni bestämmer er för att lämna in ett klagomål. Alla klagomål framförs till den ansvarige för verksamheten, som utreder klagomålet. Verksamheten får alltid möjlighet att framföra sin syn på synpunkterna eller klagomålen. Ni kan vara anonym, men i så fall kan ingen återkoppling ske.

Alla inkomna synpunkter som kommer in via klagomålsfunktionen på hemsidan, brev, telefon eller e-post registreras och följs upp. Även era personuppgifter registreras i vårt datasystem och blir liksom synpunkten en allmän handling (som diarieförs). Alla har rätt att ta del av en allmän handling om den inte innehåller uppgifter som ska sekretesskyddas. 

Har ni synpunkter går det bra att lämna dem via vårt webbformulär (se länk ovan till höger) eller skicka dem via e-post till kfu@horby.se

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​