​Föräldrasamverkan

På Loket ser vi inskolningen som en viktig start för ett framtida, nära samarbete mellan förskola och hem. Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning under minst fem dagar, då föräldern är med sitt barn hela dagen. Detta skapar en stor trygghet för barnet, och gör att föräldrarna samtidigt får en god inblick i förskolans verksamhet.

Vi använder det webbaserade kommunikationsverktyget Unikum. Pedagogerna tillsammans med barnen skapar blogginlägg för att synliggöra verksamhetens innehåll. I varje barns lärlogg synliggörs deras utveckling och lärande, och här sker även processen kring utvecklingssamtalet.

Utvecklingssamtal erbjuds en gång om året. Då pratar vi om hur verksamheten stödjer och utmanar varje barns lärande. Barnen är delaktiga i förberedelserna inför samtalet genom intervjuer, och genom att välja ut dokumentation som ska synliggöras på samtalet. Vi erbjuder även inskolningssamtal en tid efter avslutad inskolning, och överlämningssamtal i samband med att barnen ska börja förskoleklass.

På Loket har vi forum för samråd. Detta forum består av valda föräldrarepresentanter, personalrepresentanter och förskolechef. Vi träffas två gånger per termin, och här har föräldrarna en möjlighet att lyfta sina tankar, frågor och synpunkter. Övriga samverkansformer är föräldramöte, drop-in, fixardag, luciafirande och grillkväll. Det görs också regelbundna föräldraenkäter för att få föräldrarnas syn på förskolans kvalitet.