​Kvalitetsarbete

I förskolans läroplan står det att arbetslaget kontinuerligt och systematiskt ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamhetens olika delar.

Vi ska också genom dokumentation synliggöra kommunikation och samspel, när barnen finner förskolan rolig, meningsfull och intressant. Arbetslaget ska dokumentera hur barns delaktighet och inflytande ser ut på förskolan, och hur barnens frågor och idéer tas tillvara. Läroplanen innehåller mål som anger inriktningen för vad verksamheten ska göra och uppnå vad det gäller kvalitetsutveckling. Här finns inga mål för vad barnen ska prestera.

Kvalitetsarbetet innebär att vi ska utvärdera vårt eget arbete men även ta in barns och föräldrars åsikter så även de få vara med och tycka till. Vårt arbete ska leda fram till bättre arbetsprocesser och visa på möjliga utvecklingsområden och därmed bidra till barnens trygghet, lärande och utveckling på förskolan.

Varje år utvärderas och sammanfattas skolområdets systematiska kvalitetsarbete i samverkan med förskolechef och pedagoger. Systematiskt kvalitetsarbete landsbygden 2017.pdf [Läs]

Likabehandlingsarbetet pågår kontinuerligt under hela året och årligen upprättas en ny Likabehandlingsplan för förskolan, som ni kan ta del av här Östanvindens Likabehandlingsplan 2017-2018.pdfÖstanvindens Likabehandlingsplan 2017-2018.pdf