​Skattkistans avdelningar

Rubinen

Rubinen är en yngrebarnsavdelning som tar emot barn mellan 1 och 3 år. Här arbetar vi med relationer och umgås under lugna former, och lägger stor vikt vid att alla ska känna sig välkomna och viktiga. Föräldrar och vårdnadshavare ses som en tillgång med vilka vi strävar efter att ha en öppen och tillitsfull relation.

Vi ger barnen stort inflytande över sin dag här hos oss och ser de små framstegen som stora. Vi försöker hitta varje barns lilla hemlighet och låter barnet upptäcka i sin egen takt utifrån lust och behov.

Smaragden

Vi är en avdelning med barn i åldrarna 1 – 3 år. Vi samarbetar med Diamanten och när barnen blir äldre flyttar de i möjligaste mån dit. På Smaragden lägger vi fokus på att ge barnen trygghet genom rutiner, tillhörighet och samspel mellan barn och vuxna. Vi arbetar mycket med barnens språkutveckling, då allt lärande sker i sampel och kommunikation med andra.

Genom pedagogiska dokumentationer utmanar vi barnen i deras lärande. Vi kryddar vardagen med härliga sångstunder och små utflykter i närområdet.

Safiren

Vi är en yngrebarnsavdelning och vår verksamhet genomsyras av trygghet, god omsorg, lärmiljöer som ändras efter barnens intressen, sinnesupplevelser, goda kamratrelationer samt hälsa och rörelse.

Som pedagoger finns vi nära barnen för att stötta och uppmuntra i den lärande leken – allt för att ge förutsättningar för goda relationer. Med goda relationer menar vi när vi delar varandras tankar och upplever tillsammans genom att mötas där vi är – här och nu.

Diamanten

Vi är en avdelning med barn i åldrarna 3-5 år. Vi samarbetar mycket med Smaragden som har barn mellan 1-3 år. På Diamanten utgår vi från barnen och deras intressen, både i den fria och planerade verksamheten. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att utmana barnens i deras lärande.

För att skapa trygghet för barnen har vi tydliga ramar och struktur, och vi är närvarande och engagerade i barnens lek. Vi lägger stort fokus på det dagliga mötet, det sociala samspelet och relationer på alla plan. Språk och kommunikation genomsyrar vårt dagliga arbete.  Vi utnyttjar vår gårds miljö dagligen, och ger oss även iväg på utflykter, där vi besöker olika ställen i vårt närområde. 

Topasen

Vi är en äldrebarnsavdelning. I vår verksamhet spelar tiden en viktig roll. Näst efter trygghet är tid det viktigaste vi kan ge barnen. I detta ingår närvarande pedagoger som finns där barnen är. För oss är det också viktigt att ge barnen stort inflytande i verksamheten, och detta innebär att alla barn inte alltid gör

och upplever samma saker. Alla har olika intressen och behov, och alla ska få en chans att utvecklas i sin egen takt och efter sina förutsättningar. Vi jobbar också mycket med våra värdegrundsfrågor, och med att skapa en god kamratanda i mötet mellan barn – barn och barn – vuxna.

Utevistelse med promenader till olika platser ser vi också som en given aktivitet på vår avdelning, då det ger barnen mycket kunskaper om både sig själva och sin närmiljö. Rörelse är också en viktig del i vår dagliga verksamhet.

Opalen

På vår avdelning, som är en äldrebarnsavdelning, arbetar vi för att ge barnen tid och ro till lek. Som pedagoger stöttar vi barnen i deras val av lek och i relationer till sina lekkamrater. Vi hjälper barnen att stanna kvar i sin lek genom att visa leken respekt. Lekro skapar vi genom att barn och vuxna delar upp sig i de olika rummen – leker gör man bäst där lugn och ro råder.

Planeringen av verksamheten utgår från barnen erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Vi arbetar med detta genom sånger, fakta, aktiviteter och lekar. Vi värnar om relationen till dig som förälder – dina åsikter är alltid viktiga. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för våra barn.