Skola & förskola i Hörby kommun

I Hörby kommun står utbildning högt på agendan. Vi strävar ständigt efter att utveckla vår verksamhet för att möta barnens och elevernas olika behov.

Ett samhälle i ständig förändring ställer krav på en flexibel organisation som möter förändringar med utgångspunkt i aktuell forskning. De nationella styrdokumenten, i form av bland annat skollag, läroplaner och förordningar, bildar tillsammans med de lokala politiska målen grunden för arbetet i de olika verksamheterna.

I Hörby erbjuds verksamhet från förskola till vuxenutbildning. Verksamheterna är organiserade i ett förskoleområde och två skolområden. Utöver detta finns även Kulturskola och Hörby Lärcenter.

På våra sidor hittar du till exempel information om respektive verksamhet, kontaktuppgifter och hur vi arbetar med att utveckla vår verksamhet.

 

Förvaltningsadministration, utbildningsförvaltningen

Tomas Ringberg, förvaltningschef

Förvaltningsledning kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen.
Telefon: 0415 - 37 82 35
E-post: tomas.ringberg@horby.se

Mattias Nyqvist, administrativ chef

Arbetsledning administrativ personal, övergripande ansvar för skolskjutsverksamhet, tillsyn av enskilda förskolor, handläggning av ansökningar om tilläggsbelopp, rutiner och administrativt utvecklingsarbete, utredningar, statsbidragsansökningar
Telefon: 0415 - 37 85 11
E-post: mattias.nyqvist@horby.se

Viktor Lennartsson, utvecklingsledare

Systematiskt kvalitetsarbete, verksamhetsuppföljning, internt utredningsarbete, statistik mm.
Telefon: 0415 - 37 82 38
 

Anita Pagmyr Nilsson, förvaltningsadministratör

Resebidrag och inackorderingsbidrag, busskort, avtal om interkommunal ersättning, utbetalning av bidrag till fristående verksamheter, ekonomiadministration.
Telefon: 0415 - 37 82 37
E-post: anita.pagmyr@horby.se

Helén Persson, placeringsansvarig

Handläggare av kö och barnomsorgsplaceringar i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Barnomsorgsavgifter.
Telefon: 0415 - 37 82 43
E-post: helen.persson@horby.se

Bo Jönsson, förvaltningssekreterare

Nämndsadministration i form av bl.a. kallelser och protokoll för kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden, avtal, dokumenthantering, diarier, arkivfrågor med mera.
Telefon: 0415 - 37 82 39
E-post: bo.jonsson@horby.se

Claes Strand, trafikplanerare

Skolskjutsar, särskilda transporter
Telefon: 0415 - 37 82 34
E-post: claes.strand@horby.se

 

 
 
 
Postadress

Hörby Kommun
Kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen
242 80 Hörby

Besöksadress

Ringsjövägen 4
Hörby

E-post förvaltningen