Arbete mot kränkande behandling

Varje skola ska ha sin egen likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Planen ska uppdateras årligen. Likabehandlingsplanen finns publicerad på Vklass, som är vår informationskanal ut till vårdnadshavare och elever. I den finns läsårets värdegrunds- och likabehandlingsarbete beskrivet.

För De La Gardie skola samt fritidshemmet Vindrosen präglas likabehandlingsarbetet av att

  • vi involverar elever och vårdnadshavare i planerna för läsårets arbete.
  • vi gör trygghetsvandringar med eleverna för att upptäcka platser och situationer där otrygghet kan uppstå.
  • vi agerar direkt och kraftfullt om kränkning inträffar.
  • vi följer upp och utvärderar arbetet tillsammans med personal, elever och vårdnadshavare och resultatet ligger till grund för det fortsatta arbetet.

För hela skolområde 1 finns en gemensam trygghetsgrupp med representanter för olika yrkeskategorier på de olika skolorna. Trygghetsgruppen träffas i regel tre gånger per termin och är forum för erfarenhetsutbyte mellan skolområdets enheter, men också ett forum för samordning av insatser, till exempel i form av föreläsningar för elever eller fortbildning av personal.

Här kan du läsa De la Gardies och Vindrosens plan mot diskriminering och kränkande behandling.pdfDe la Gardies och Vindrosens plan mot diskriminering och kränkande behandling.pdf