Förberedelseklass årskurs 6-9

I skolans Förberedelseklass åk 6-9 går nyanlända elever. Här kartläggs elevernas tidigare skolbakgrund och kunskaper samtidigt som det svenska språket tränas, för att eleverna sedan ska kunna börja i sin hemklass för ordinarie undervisning.

I Förberedelseklassen läser eleverna samtliga ämnen, men med en ökad del svenska. Eleverna undervisas av lärare i svenska som andraspråk och ämneslärare. Utifrån ett språkutvecklande arbetssätt, där stor vikt läggs vid ämnesspecifika begrepp och vardagliga uttryck skapas grunden till en god integration och förståelse för det nya skolsystem, som eleven möter i Sverige. Varje elev får möjlighet att utveckla sin svenska, såväl vardagsspråk som ordförråd och förtrogenhet med begrepp de möter i skolan och övriga samhället. Studiehandledning och modersmålsundervisning är viktiga faktorer för en lyckad integration.
 
Tiden i förberedelseklass varierar från ungefär en termin till två år utifrån elevens skolbakgrund, studievana, inlärningsförmåga, ålder och modersmål.
 
För kartläggning av elevens kunskaper används idag Skolverkets material. Efter kartläggning fattar rektor i samråd med undervisande lärare beslut om placering av en nyanländ elev i årskurs och undervisningsgrupp.
 
Läs mer på http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/kartlaggningsmaterial
 
Kommunens första förberedelseklass startade på Georgshillsskolan läsåret 13/14 och sedan starten har organisationen kring förberedelseklass och mottagandet av nyanlända elever kontinuerligt utvärderats och utvecklats för att möta dagens behov. För närvarande finns förberedelseklasserna på Frostaskolan.
 

Rektor Frostaskolan
Birgitta Andersson
0415 - 37 84 00

E-post E-post