Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år. Eleverna måste vara inskrivna vid fritidshemmet för att få ta del av verksamheten, och det förutsätter i regel ett omsorgsbehov baserat på att vårdnadshavarna antingen arbetar eller studerar.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Verksamheten finns ofta i anslutning till skolan och är samordnad när det gäller personal och pedagogisk verksamhet. Fritidshemmet har en gemensam läroplan med grundskolan, Lgr 11. Ett viktigt inslag i fritidshemmets verksamhet är att främja lek, rörelse och kreativt skapande. Se också information om våra kommunala fritidshem under respektive skolas sida. Avgifterna för fritidshemmen följer den nationella maxtaxan.

Skolan har ett tillsynsansvar för alla elever, detta tillsynsansvar börjar 15 minuter innan lektionsstart och upphör 15 minuter efter sista lektionen för dagen. Finns ett omsorgsbehov utöver dessa tider får vårdnadshavare ansöka om fritidshemsplats. För de elever som åker skolbuss har skolan ett tillsynsansvar från att eleverna stiger på skolbussen till dess att de stiger av den efter avslutad skoldag.

 

Här kan du läsa mer om regler och avgifter för fritidshem.

Här kan du läsa mer om hur du söker barnomsorg.