Frostaskolan årskurs 7-9

Vi tycker att det är coolt att bry sig om sin framtid. Vi tror att alla elever vill göra sitt bästa, och därför försöker vi hjälpa alla att nå så goda resultat som möjligt. För att lyckas med det krävs bra relationer mellan personal, elever och vårdnadshavare. Nolltolerans mot alla former av kränkningar och rasism är en självklarhet på Frostaskolan. Våra fokusområden är trygghet och arbetsro samt högre måluppfyllelse och detta når vi bland annat genom hög kompetens bland lärarna, stor yrkesskicklighet samt flexibilitet.  Skolan lägger stor vikt vid alla elevers rätt att komma till skolan och må bra samt möjligheten att utvecklas maximalt efter vars och ens förmåga.

På Frostaskolans högstadium går ungefär 250 elever.

Värdegrundsarbetet är på många sätt en ytterst levande del av Frostaskolan. Vi försöker att väva samman pedagogiken med värdegrunden. Ett tydligt exempel är Frostaskolans workshop, inom Elevens val, där eleverna får vara med och göra skolan trivsam, Här får man vara med och vara delaktig i olika projekt. Att öka elevinflytandet är ett annat område som har hög prioritet på skolan. Skolan arbetar för ett starkt och engagerat elevråd och vi har också
klassråd, elevskyddsombud samt ett matråd. Tanken är att ytterligare utveckla inflytandet genom fler råd, till exempel biblioteksråd och idrottsråd.

På Frostaskolan tror vi på att använda modern teknik så mycket som möjligt för att förbereda eleverna för en digital värld.  Alla elever har tillgång till digitala lärverktyg. Vår digitala lärplattform heter V-klass, och där kan elever, lärare och vårdnadshavare mötas.

Genom en utveckling av digitala ämnesmatriser ges möjlighet till sambedömning, och genom ett tydligare bemötande av eleverna i bedömningssituationer hoppas vi kunna minska oron och öka förståelsen för hur betygen fungerar och hur de sätts. Eleverna involveras och får möjlighet att både resonera om och förbättra sina resultat på ett sätt som inte tidigare varit möjligt.

På Frostaskolan kan du utöver alla skickliga lärare också finna till exempel kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare samt IKT-kunnig personal och gemensamt är att vi alla har eleven i centrum.