Elevhälsa

Vi som arbetar inom elevhälsan är skolsköterska, skolläkare, kurator, psykolog, speciallärare samt specialpedagog. Vi samarbetar med övrig personal i skolan. För att vi ska lära känna eleverna och de oss, är vi i deras arbetsmiljö så ofta vi har möjlighet. All personal inom elevhälsan har tystnadsplikt.

Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsa och står för elevhälsans medicinska insatser tillsammans med skolläkaren. En av skolsköterskans viktigaste arbetsuppgifter är att medverka i och samarbeta till att skolbarnen och ungdomarna får en möjlighet till fysisk, psykisk och social hälsa. Strävan är att i största mån vara tillgänglig för eleverna, föräldrarna och skolpersonalen. Tid till skolläkaren bokas genom skolsköterskan.

Kuratorn ingår också  i elevhälsan. Som socialarbetare kan kuratorn överblicka skolans möjligheter i det förebyggande och uppsökande arbete som socialtjänstlagen föreskriver att kommunen ansvarar för. Kriser i familjen, mobbing eller vantrivsel i skolan, oro inför framtiden, bristande självförtroende eller samarbetsproblem kan vara orsaker till varför en elev eller familj vänder sig till skolkuratorn. Genom samtal och i samarbete med familj och skolpersonal kan vi tillsammans stödja barnen och ungdomarna till ökad självkänsla och skoltrivsel.

Skolpsykologernas arbete riktar sig till barn, ungdomar och personal i förskola, grundskola och grundsärskola. I förskolan och skolan bidrar psykologernas med sin kompetens i frågor om barns utveckling och elevernas lärande och mående, där en helhetssyn på barnet och eleven står i fokus. Psykologerna arbetar ofta genom att ge handledning och konsultation till personalen. Utredning och bedömning genomförs ibland för att förtydliga elevers behov av anpassning i skolan. I de fall psykologerna arbetar direkt med en elev är vårdnadshavare alltid tillfrågade först. Psykologernas arbete omfattas av hälso- och sjukvårdslagstiftningen, vilket bland annat innebär krav på journalföring.

Specialpedagogerna på skolan arbetar dels i klass och dels individuellt med eleverna. De bidrar vid kartläggning, åtgärdsprogram och vid uppföljningar med elever och vårdnadshavare. I uppdraget ingår även handledning till personalen samt att tillgodose behovet av lämpliga alternativa verktyg. Specialpedagogerna ingår i elevhälsan och arbetar övergripande F-9 men har ansvar för olika stadier.

​​​
Specialpedagoger

Förskoleklass: Evy Andersson
0415 - 37 83 50
evy.andersson@horby.se
 
Åk 1-3: Therese Linde
0733 - 31 02 51
 
Åk 4-6: Ingela Zakrisson
0733 - 31 02 51
 
Åk 7-9: Charlotte Knutsson 
0766 - 43 49 12

Skolsköterska

Kerstin Sjösten-Rehle
0415 - 37 84 04

Skolkuratorer

Åk F-6: Matilda Williams
0415-37 85 70

 
Åk 7-9: Camilla Delbanco
0415 - 37 84 11

Skolpsykologer

Barbara Marton
0415 - 37 84 65
barbara.marton@horby.se
 
Marie-Sophie Norstedt-Holgersson
0415 - 37 80 00
marie-sophie.norstedt-holgersson@horby.se

Skolläkare

Gabriella Dimowska
0415 - 37 84 32
gabriella.dimowska@horby.se