​Elevråd och matråd

Frostaskolan har två elevråd. Elevrådet för årskurs 1-6 består av en elev från varje klass, och träffas regelbundet tillsammans med vuxen handledare. Ordförande och sekreterare väljs bland de deltagande eleverna.

Dagordningen består av frågor som tas upp av de närvarande klassrepresentanterna. Eleverna hanterar här frågor som rör rastmaterial och

rastaktiviteter, skolmiljön i stort, anordnande av disco etc. Det finns en ambition att få eleverna att även vilja utöva inflytande över sitt lärande.

Elevrådet för årskurs 7-9 består av en till tre valda representanter från varje klass. De träffas regelbundet, ofta varannan vecka, tillsammans med vuxen handledare. Styrelse väljs på årsmöte. Ele7-9 elevråd.jpgvrådet arbetar utifrån Frostaskolans elevråds stadgar och verksamhetsplan.  Elevrådet arbetar med att samla och stärka elever i demokratiska forum, värna om elevers rättigheter, representera och föra fram elevers röster och åsikter samt skapa en bättre och mer trivsam skola och skolgång för eleverna. Under skoltid finns ett Elevens val som heter Frostarådets Workshop. Det kan vara ett val både för elever som är i elevrådet men också för dem som inte är med i elevrådet. Under denna tid jobbar man med praktiska och roliga projekt. Det kan vara allt från att styla skolan till att planera, marknadsföra och arrangera evenemang.

Matrådet är gemensamt för hela skolan. Varje klass på högstadiet har utsett klassrepresentanter, och det finns klassrepresentanter från årskurs 4-6 som även har i uppdrag att bevaka de yngre klassernas frågor och önskemål. Någon eller några av kökspersonalen finns med vid mötena, och ibland även kostchef eller biträdande kostchef. Matrådet träffas 3-4 gånger per termin och behandlar frågor om skolmatens innehåll, miljön i skolmatsalen och annat som kommer upp från elevrepresentanterna.