Föräldrasamverkan

Forum för samråd är forumet där vårdnadshavare och föräldrar, personal och rektorer möts och diskuterar och informerar om skolans verksamheter. Mötena hålls två gånger på höstterminen och två gånger på vårterminen. Kallelse och protokoll läggs på Vklass, som är skolans informationskanal till vårdnadshavarna.

Vi kallar till föräldramöte en gång per termin. Där får man som vårdnadshavare möjlighet att träffa elevens klasslärare och mentor. Vi informerar om klassens arbete, skolans värdegrund och allt det som berör eleven.

Minst en gång varje termin ska eleven, läraren och elevens vårdnadshavare träffas för att gå igenom hur det går i skolan och hur eleven trivs. Detta kallas för ett utvecklingssamtal. Samtalet ska ge en allsidig bild av elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen som eleven 6-9 labb.jpg
får undervisning i. En plan ska upprättas, som ska sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven, och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. Under samtalet ska man prata om hur skolan kan stödja och stimulera elevens sociala utveckling. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång. Vid utvecklingssamtalet i årskurs 1-5 ska en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) skrivas minst en gång per läsår.

Överenskommelser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen.