Grundsärskola

Grundsärskolan i Hörby finns på Georgshillsskolan.

Grundsärskolan ska ge elever med funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper  och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället. Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Träningsskola

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden:

 • Estetisk verksamhet
 • Kommunikation
 • Motorik
 • Vardagsaktiviteter
 • Verklighetsuppfattning

Så långt som möjligt inkluderas eleverna i grundsärskolans klasser.

Vem är berättigad till skolgång i grundsärskolan?

Elev från årskurs 1 kan efter helhetsutredning och beslut skrivas in i grundsärskolan. För helhetsbedömningen krävs:

 • Pedagogisk utredning av lärare.
 • Psykologisk bedömning av psykolog.
 • Social bedömning av kurator.
 • Medicinsk bedömning av läkare.

Elevhälsoteamet för grundsärskolan gör helhetsbedömningen. Beslut fattas av förvaltningschefen för kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen.

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin ska eleven, läraren och elevens vårdnadshavare träffas för att gå igenom hur det går i skolan och hur eleven trivs. Detta kallas för ett utvecklingssamtal. Samtalet ska ge en allsidig bild av elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling. Under samtalet ska man prata om hur skolan kan stödja och stimulera elevens utveckling. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång. Vid utvecklingssamtalet ska en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) skrivas som ska innehålla skriftliga omdömen.

Betyg/intyg

Eleven ska efter avslutad grundsärskola få intyg om den utbildning hen gått igenom enligt kursplanen för grundsärskolan. Om en elev eller vårdnadshavare begär det, ska intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet ska avse elevens möjligheter att bedriva studier.

Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i grundsärskolans ämne

 1. i slutet av varje termin från och årskurs 6 till och med höstterminen i årskurs 9 och
 2. när ett ämne avslutats.

Som betyg ska någon av beteckningarna A, B, C, D eller E användas. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg E. För den elev som inte uppnår kraven för betyget E, ska betyg inte sättas i ämnet. Betyget sätts enligt kunskapskraven för grundsärskolan.

Elev som genomgått grundsärskola erbjuds utbildning i gymnasiesärskolan eller på några utbildningar på folkhögskola. Eleven kan inte antas till gymnasieskola och vidare till högskola eller universitet.

Rektor
Madelene Skoog
0415 - 37 84 60

E-post E-post
Skoladministratör
Liza Willner
0415 - 37 84 61

E-post E-post
Adress


Ystadvägen 45, 242 33 Hörby

Specialpedagog

Maria Wallin