IT och lärande

IKT står för informations- och kommunikationsteknik. IKT-strategiplanen för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter i Hörby kommun inleds på följande vis:

Undervisningen har förändrats. Alla pedagoger är nu  väl bevandrade i hur man använder sig av tekniken för att stödja den pedagogiska processen och också hur man kan använda den kompensatoriskt för elever i behov av särskilt stöd. Skolan ska med teknikens hjälp vara tillgänglig för studier oavsett tid och plats – 24/7(tjugofyra timmar om dygnet). Nya arbetsformer har utvecklats och de ökade variationsmöjligheterna i klassrummet, som uppkommit beroende på god tillgång av digitala verktyg, används flitigt av lärarna för att motivera, inspirera och engagera eleverna ytterligare. Lärarna kommer nu att kunna skapa lärsituationer som tidigare varit svåra eller omöjliga att arrangera. Läroboken kommer, för de äldre eleverna, i många fall att ersättas av digitalt material i olika former.

Alla elever kommer med teknikens hjälp att beredas bättre möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen utifrån sina förutsättningar och därmed uppnå ökad måluppfyllelse. Lärarna kommer bättre att kunna stödja och handleda eleverna under själva kunskapsprocessen. Alla inlärningsstilar ska kunna ​tillgodoses. Förskolebarnen ska tidigt ges möjlighet att använda sig av digitala verktyg i sitt lärande. ​

G Suite

Vid grundskolorna i Hörby arbetar vi med Google Suite for Education.

G Suite är en komplettering och påbyggnad av den digitala lärmiljön, och bidrar till ökade samarbetsmöjligheter mellan elever, elev och lärare och mellan lärare. Det är utmärkt för formativ bedömning, eftersom lärarna enkelt kan stödja och handleda eleverna under själva kunskapsprocessen, då elevens arbete produceras i kommunikation med läraren. Läraren delar ut uppgifter till eleven via Google Classroom och kan sedan följa elevens arbete steg för steg och kommentera och svara på frågor. När uppgiften anses färdig skickas den in i SchoolSoft, där resultatet noteras. En stor fördel med
G Suite är också att det fungerar oberoende av vilket digitalt verktyg man har. Man får dessutom obegränsat lagringsutrymme, tillgång till Googles motsvarighet till Office-paketet samt e-post.

Arbetet med införandet av G Suite i undervisningen pågår fortlöpande. Målet är att alla elever från årskurs 3 och uppåt ska producera allt digitalt material i G Suite och kunna få återkoppling på sitt arbete av sina lärare där.

​ ​​​​​​​​​
Programmering i undervisningen

Beroende på ändringar i styrdokumenten avseende främst programmering kommer särskilda kompetensutvecklingsinsatser att genomföras gentemot lärarna i Ma/Tk i Hörby kommun. Vi kommer att samarbeta med Höör och Östra Göinge avseende lärarna på högstadiet. Camilla Askebäck Diaz, Ma/No-lärare för årskurs 7-9 på Södermalmsskolan i Stockholm kommer vid tre tillfällen under hösten att samla lärarna från Hörby, Höör och Östra Göinge. Utbildningen kommer att ge lärarna grundläggande kunskaper i programmering och också exempel på hur programmeringen kan integreras i matteundervisningen.

För lärarna som undervisar i F-6 kommer vi att ha ett eget upplägg, där bl a Jenny Josefsson från AV Media Skåne​ och våra egna IKT-pedagoger medverkar. Läsåret 2018/19 ska programmering ingå i undervisningen.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Utvecklingsledare IT/IKT

Elisabeth Stenström
0415 - 37 84 58

IKT-pedagog

Björn Nilsson
0415-378053