Systematiskt kvalitetsarbete

I en förändringsbenägen verksamhet som kännetecknas av att vara en lärande organisation är det systematiska kvalitetsarbetet alltid närvarande på olika nivåer; individuellt, i arbetslaget, på enheten som helhet och hos huvudmannen för verksamheten. Det är därför viktigt med ett professionellt förhållningssätt – där varje verksamhet ständigt diskuterar och förhåller sig till sina arbetsmetoder – som ska leda till en stabil utveckling av våra verksamhetsmål, och därigenom kvalitetssäkra vårt arbete. Detta arbete sker kommunövergripande, t ex genom våra didaktiska forum och nätverk, men även genom vårt nära samarbete med högskolor och universitet.

Kommunen ska tillsammans med rektorer och förskolechefer synliggöra betydelsen av det systematiska kvalitetsarbetet. Detta sker genom att all personal vet vilka områden som ska prioriteras och utvecklas, när detta ska ske, hur olika insatser ska genomföras, samt vem som ansvarar för vad. Givetvis inkluderas här även barn, elever och vårdnadshavare. Alla ska alltså göras aktiva och ta del av arbetet för att det ska bli ett utvecklande och kvalitetssäkert arbete.

Årlig kvalitetsredovisning

För att det systematiska kvalitetsarbetet ska fungera som en röd tråd fäster kommunen ett stort värde vid att känna till verksamheternas nuläge och verksamhetsprioriteringar, pedagogiska tyngdpunkter och utvecklingsområden. För att uppnå detta möter kommunen rektorer, förskolechefer och personal ett antal gånger under året.

Alltsedan 1997 har Sveriges kommuner och skolor haft krav på sig att årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Bestämmelserna grundade sig i dåvarande skollag och skolformsförordningar kring synen på uppföljning och utvärdering. När den nya förordningen kom 2005 utökades detta krav till att även gälla förskolor och fritidshem. Genom den nya skollagen som infördes 2010 stärktes kravet på ett systematiskt kvalitetsarbete och samtidigt avskaffades kravet på kommunal skolplan och kvalitetsredovisning.

Numera är det varje kommuns ansvar att utifrån de egna förutsättningarna och behoven bestämma de detaljer som ska gälla för detta arbete. Dock åläggs kommunen att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen i enligt med skollagen.

På liknande eller på motsvarande sätt finns krav för enhetsnivå där rektor är huvudansvarig för att det systematiska kvalitetsarbetet genomförs i enlighet med författningarnas krav och föreskrifter. Som ett stöd för det systematiska kvalitetsarbetet har Skolverket utgivit allmänna råd med kommentarer. De allmänna råden är även publicerade i Statens skolverks författningssamling.

Rutiner, styrning och ledning

Kommunen bör:

  • skapa rutiner för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas på övergripande nivå och för hur enheternas kvalitetsarbete ska tas tillvara.
  • se till att styrning, ledning, organisation och uppföljningssystem stödjer kvalitetsarbetet på såväl övergripande nivå  som enhetsnivå.
  • se till att förskolechefer, rektorer och annan berörd personal kan använda ändamålsenliga former för uppföljning och analys av utbildningen.

Förskolechefen respektive rektorn bör:

  • skapa rutiner för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas på enheten.
  • se till att styrning, ledning, organisation och uppföljningssystem stödjer enhetens kvalitetsarbete.
  • se till att personalen på enheten kan använda ändamålsenliga former för uppföljning och analys av utbildningen.

Förskolechefen respektive rektorn bör tillsammans med personalen:

•skapa rutiner som anger hur barnen ska ges möjlighet att delta i, respektive hur eleverna ska kunna medverka i kvalitetsarbetet utifrån ålder och mognad.

•skapa rutiner för hur vårdnadshavarna ska ges möjlighet att delta i kvalitetsarbetet.