Modersmålsundervisning

Lärande är starkt förknippat med modersmålet, och att befästa kunskaper i det egna språket är en väg till att lära också på svenska. Modersmålsundervisningen har därför det viktiga uppdraget att stödja eleverna i deras kunskapsutveckling generellt.

Ämnet modersmål syftar till att ge elever med ett annat modersmål än svenska möjligheter att tillsammans med andra vidareutveckla sina kunskaper i modersmålet. Utbildningen i modersmål syftar dessutom till att främja elevernas utveckling till flerspråkiga individer med flerkulturell identitet samt att verka för att öka förståelsen mellan olika folk och olika kulturer.

Om modersmålet används som dagligt umgängesspråk i hemmet kan vi erbjuda elev i förskoleklass till och med årskurs 9 modersmålsundervisning. Detta gäller även adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska, även om detta språk inte är dagligt umgängesspråk i hemmet. Förutsättningen är att det finns tillräckligt många elever anmälda i språket, och att det finns en lämplig lärare att tillgå.

Modersmålsundervisningen i Hörby kommun förläggs i största möjliga utsträckning till elevens hemskola och i möjligaste mån på tider då eleven inte missar annan undervisning.

Rektor
Marianne Ullstad
0415 - 37 84 01

E-post E-post