​Elevråd och Matråd

Elevrådet består av elevrådsrepresentanter från varje klass.  De träffas tillsammans med rektor minst en gång i månaden. Ordförande och sekreterare väljs bland de deltagande eleverna och det förs protokoll vid mötena.

Dagordningen består av frågor som likabehandlingsplanen, stämningen på skolan, information från klassråden, genomförda aktiviteter och kommande utflykter, utemiljö och raster samt deltagarnas egna synpunkter.

Matrådet  består av elevrepresentanter, rektor och kökspersonal som träffas 1-2 gånger per termin. Matrådet behandlar frågor kring skolmatens innehåll, miljön i skolmatsalen och annat som kommer upp från elevrepresentanterna.