Kvalitetsarbete

Inför varje läsår beslutar vi i personalgruppen, utifrån de uppföljningar och utvärderingar som gjorts med personal, elever och vårdnadshavare, om skolans och fritidshemmets specifika utvecklingsområden under året. Dessa knyter an till såväl de nationella målen som Barn- och utbildningsnämndens prioriterade mål.

Utifrån dessa utvecklingsområden riktas insatser. Dessa kan bestå av organisatoriska förändringar, förändring av lokaler eller inredning, fortbildning, studiebesök, läsning av gemensam litteratur samt avsatt tid för diskussioner på arbetsplatsträffar eller i arbetslagen.bibbla.jpg

Arbetet följs upp och utvärderas skriftligen av personalen. Detta utgör underlag för skolans kvalitetsrapport, tillsammans med bland annat resultat av elevenkäter, nationella prov samt betyg. Även likabehandlingsarbetet utvärderas. Det som framkommer ur dessa olika underlag analyseras och ur analysen tas förslagen till årets utvecklingsområden fram.