IT och lärande

IKT står för informations- och kommunikationsteknik. IKT-strategiplanen för skolverksamheten i Hörby kommun inleds på följande vis:

Undervisningen kommer att förändras. Skolan ska med teknikens hjälp göras tillgänglig för studier oavsett tid och plats – 24/7 (tjugofyra timmar om dygnet). Nya arbetsformer kommer att utvecklas och variationsmöjligheterna i klassrummet kommer, beroende på tillgång av digitala verktyg, att öka. Lärarna kommer nu att kunna skapa lärsituationer som tidigare varit svåra eller omöjliga att arrangera. Läroboken kommer, för de äldre eleverna, i många fall att ersättas av digitalt material i olika former.

Alla elever kommer med teknikens hjälp att beredas bättre möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen utifrån sina förutsättningar och därmed uppnå ökad måluppfyllelse. Lärarna kommer bättre att kunna stödja och handleda eleverna under själva kunskapsprocessen. Alla inlärningsstilar ska kunna tillgodoses.