Nationell Patientöversikt

Journal skrivs för alla patienter vid vårdkontakter och innehåller de uppgifter som behövs för att ge dig en god och säker vård. Men journalerna finns inte samlade på ett ställe, vilket gör det svårt för vården att ta del av hela din vårdsituation. Därför införs Nationell Patientöversikt, NPÖ, i Sverige.

Vad är Nationell patientöversikt?

Det är ett IT-stöd som sammanställer dina journaler från olika system i hela landet. Detta gör att vårdpersonalen snabbt får en översikt av din vårdhistoria och ditt vårdbehov. För dig som patient innebär det att du inte måste komma ihåg och upprepa din vårdhistoria när du kommer till en ny vårdgivare.

Vad visas i Nationell patientöversikt?

NPÖ är en översikt av dina uppgifter från flera olika journalsystem- det är inte en stor, komplett, journal. Viktiga uppgifter som visas i NPÖ är till exempel diagnoser, ordinerade läkemedel, planerade och genomförda kontakter, laboratoriesvar och journalanteckningar.

På så sätt kan vårdpersonalen vid behov, och om det har betydelse för din vård, ta del av din vårdhistoria för att få bättre beslutsunderlag för diagnos och behandling. Till exempel om du vårdas inom regionen eller primärvården kan uppgifter ur din journal hämtas på ett enkelt och säkert sätt från deras journalsystem. Detta gäller även om du skulle råka ut för en olycka i en annan region eller landsting.

Din integritet skyddas!

Det är bara behörig personal, som har en patientrelation till dig, som får och kan ta del av dina journaluppgifter. Ditt samtycke krävs också för att vårdpersonal ska få ta del av dina uppgifter som registrerats hos annan vårdgivare.

Varje gång vårdpersonal tar del av dina journaluppgifter via NPÖ registreras det och loggas. Det går i efterhand att spåra vem som läst din journal och när detta skedde. Du kan själv begära att ta del av den informationen hos din vårdgivare.

Om du vill spärra dina uppgifter

Du kan välja att spärra hela eller delar av din journal. Iså fall meddelar du den mottagning/vårdenhet som du besökt och då visas inte dina journaluppgifter från den vårdenheten i NPÖ. Tänk på att du iså fall själv måste informera vårdpersonalen om din vårdhistorik så att de kan ge dig en god och säker vård. Du begär också själv om, och när, en spärr ska tas bort för din journal.

Liten ordlista

Logg

När vårdpersonal läser din journal registreras det och kan kontrolleras i efterhand. Du har rätt att ta del av vilka som läst dina journaluppgifter.

Nationell Patientöversikt, NPÖ

Ett nationellt IT-stöd som gör det möjligt för vårdpersonal att ta del av journaluppgifter som finns dokumenterade hos andra vårdgivare, oberoende av vilket journalsystem de använder.

Patientrelation

När vårdpersonal deltar i din vård och behandling har de en patientrelation med dig.

Sammanhållen journalföring

Möjlighet för vårdgivare att läsa journaluppgifter elektroniskt från andra vårdgivare.

Samtycke

När du aktivt ger ditt medgivande till att vårdpersonal får ta del av dina journaluppgifter via sammanhållen journal.

Spärr

Möjlighet för dig att undanta journaluppgifter som du inte vill ska finnas tillgängliga för andra vårdgivare eller vårdenheter.

Vårdgivare

Region och kommun samt annan juridisk person eller privat verksamhet som bedriver hälso- och sjukvård. I Region Skåne är till exempel alla sjukhusen egna vårdgivare. Inom Höör och Hörby kommun finns det både kommunala boenden i egen regi och på entreprenad samt privata vårdgivare.

Vårdenhet

Enhet inom en vårdgivare som har en verksamhetschef. Till exempel vårdcentral, klinik eller specialistmottagning. Inom Höör och Hörby kommun är till exempel social sektor respektive socialförvaltningen en administrativ vårdenhet med särskilda boenden och hemsjukvård.

Vårdpersonal

Personal anställd av vårdgivaren för att utföra vård och behandling.