Avgifter

Riksdagen beslutar om omsorgsavgiften som årligen justeras utifrån prisbasbeloppet.

Avgifterna för hemtjänst, dagverksamhet och boende fastslås av kommunfullmäktige i Hörby.

Avgifter inom vård och omsorg.pdfAvgifter inom vård och omsorg.

Kontakta oss!
Avgiftshandläggare

Anne- Marie Jacobsson
Tfn: 0415- 37 81 01