Vad gör jag om jag får avslag på min ansökan?

Om du får avslag på din ansökan om hjälp, kan du välja att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

I det skriftliga beslut som du får, framgår hur du går tillväga. Socialsekreteraren kan hjälpa dig att överklaga om du så önskar.

Överklagan ska göras skriftligt och skickas till socialnämnden inom tre veckor från den dag du fått del av beslutet. Inkommer överklagandet för sent kan det inte prövas.

Tala om i brevet vilket beslut som du vill överklaga, till exempel genom att ange beslutets ärenderubrik och öppnandedatum. Beskriv också vilken ändring du önskar.

Om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt, skickas överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Skåne för prövning. Detta innebär ingen kostnad för dig. 

Kontakta oss!
Vid anslag

Överklagan skickas till:
 
Hörby kommun
Socialförvaltningen
242 80 Hörby