Kartor och geodata

Geoinfo Mittskåne dokumenterar förändringar av kommunens stads- och landskapsbild.

Geoinfo Mittskåne förvaltar geografiska data som kan användas i olika sammanhang. Vi samlar in, bearbetar, analyserar och utvecklar geografiskt anknuten data samt förmedlar och presenterar informationen på flera olika sätt.

Primärkarta

Inom områden med tät bebyggelse finns oftast en primärkarta. I Hörby kommun finns primärkarta över centralorten samt över Ludvigsborg och Osbyholm.

  • Primärkartan redovisar fastighetsgränser, höjdkurvor, byggnader, vägar, vägkanter, kantsten, häckar, staket och träd.
  • En primärkarta har hög noggrannhet, är detaljrik och uppdateras fortlöpande.
  • Primärkartan används som utgångsmaterial för upprättande av handlingar för samhällsbyggandet såsom grundkartor, nybyggnadskartor, ledningskartor m.m.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan är en redovisning i form av karta och beskrivning av rådande förutsättningar för ett byggprojekt och är avsedd att utgöra underlag för situationsplan till bygglovsansökan.

Nybyggnadskartan behövs i samband med nybyggnation inom detaljplanelagt område, i enstaka fall även utanför detaljplanelagt område, eller inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, både vid ansökan och som underlag för utstakning av byggnader.

Lantmäteriets fastighetskarta är vägledande

I samtliga kartprodukter där fastighetsgränserna är redovisade är gränserna hämtade från Lantmäteriets fastighetskarta. Redovisning av fastighetsgränserna i Lantmäteriets fastighetskarta är vägledande och har därmed ingen rättsverkan. Jämför därför alltid mot beslut i lantmäterihandlingar.

Ortofoto

Ett ortofoto är en flygbild som:

  • är fotograferad rakt uppifrån
  • korrigerats till en skalriktig fotografisk avbildning av terrängen
  • kan användas som den är eller kombinerad med olika typer av geografiska data

Ett ortofoto är ett utmärkt hjälpmedel och används som bakgrundsinformation vid bland annat kartframställning, samhällsplanering, projektering, inventering och framtagning av orienterings- och presentationsmaterial.

Avgift för framställning av produkter

För framställning av samtliga produkter tar Geoinfo Mittskåne ut avgift. Avgiften baseras på en taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.