Detaljplan för del av Hörby 43:47 m.fl., Stattena östra

Syftet med detaljplanen är att utveckla området till ett attraktivt och naturnära område för bostäder och kommunal service, så som förskola och särskilt boende. De gröna värdena är viktiga för områdets karaktär och attraktivitet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta Detaljplan för del av Hörby 43:47 m.fl., Stattena östra (KS 2021/354). Antagandet kan tidigast ske vid kommunfullmäktiges sammanträde 25 april 2022.

Detaljplanen har varit utställd på samråd under perioden 1–22 oktober 2020 och på granskning under perioden 8–29 november 2021. Synpunkter som inkommit under granskningen och samrådet samt svar på dessa har sammanställts i ett granskningsutlåtande respektive en samrådsredogörelse. Granskningsutlåtandet, samrådsredogörelsen och antagandehandlingarna finns tillgängliga här nedan.

Den som önskar att ta del av planhandlingarna har även rätt att mot en fastställd avgift få en kopia av handlingarna till den del handlingarna får lämnas ut. En sådan begäran skickas till planeringochutveckling@horby.se eller beställs via telefon 0415–37 80 00.

Efter ett det att protokollet för ett eventuellt beslut om antagande i kommunfullmäktige anslagits på kommunens anslagstavla kommer en underrättelse att anslås på kommunens anslagstavla samt skickas ut enligt plan- och bygglagen. Underrättelsen kommer att innehålla information om antagandet tillsammans med upplysningar om var beslutet finns tillgängligt och vad den som vill överklaga beslutet måste göra. Till en eventuell underrättelse om antagande kommer beslutet om antagande att bifogas.

Eventuella frågor kan besvaras av planarkitekt Fredrik Tigerschiöld.

Sammanfattning av planförslaget

Planområdet är beläget i de nordöstra delarna av Hörby tätort, se planavgränsning nedan. Förslaget gör det möjligt att bygga ca 100–180 bostäder samt en förskola. Planområdet är ca 7,8 hektar stort och ligger i anslutning till befintlig bebyggelse.

Förslaget innebär en blandad bostadsbebyggelse med möjlighet till bland annat villor, radhus och flerbostadshus i olika delar av planområdet. Befintliga värden har prioriterats högt i planarbetet – till exempel bevaras Uggleborgsvägen som en grusväg genom en planbestämmelse. Ekologiska värden får också stort utrymme, med till exempel bevarade naturmiljöer och utrymme för en ny allé. Planförslaget har med omsorg skapat distans mellan befintliga bostäder och det nya i området.

Översiktskarta över planområdet

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?