Detaljplan för del av Hörby 43:47 m.fl., Stattena östra

Syftet med arbetet med detaljplanen är att undersöka hur kommunen kan utveckla området till ett attraktivt och naturnära bostadsområde. Vi kommer också att se över behovet av kommunal service, exempelvis förskola och särskilt boende. Park- och naturytorna är stora eftersom de gröna värdena är viktiga för områdets karaktär och attraktivitet. Ytorna är också viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv eftersom de kan bidra med många ekosystemtjänster.

Nuläge

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Hörby kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Hörby 43:47, 43:29, 43:30, 43:31 och 43:32, Stattena Östra. Bygg- och miljönämnden beslutade den 16 september 2020 (BMN § 138) att planen ska sändas ut på samråd.

Detaljplanen hålls tillgänglig för samråd under perioden 1 oktober – 22 oktober.

Planprogrammet har varit utskickat på samråd under januari-februari 2018 och samtliga inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en programsamrådsredogörelse.

Nästa steg är att sammanställa inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Därefter kan granskningshandlingar tas fram.

Lokalisering

Planområdet ligger nordost om Hörby tätort och är utpekat för bostadsbebyggelse i Hörby kommuns översiktsplan 2030. Aktuellt område är ca 7,8 hektar stort och ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Marken består av jordbruksmark som fortfarande brukas.

Översiktskarta över planområdet

Bostäder och kommunal service

Förslaget gör det möjligt att bygga ca 100–180 bostäder samt en förskola. En blandad bostadsbebyggelse med möjlighet till både villor, radhus och flerbostadshus föreslås inom de olika kvarteren.

Vad är ekosystemtjänster?

Överallt runtomkring oss finns ekosystem som förser oss människor med tjänster som vi behöver för att kunna leva. Exempel på ekosystemtjänster är bin som pollinerar våra grödor, upplevelsen i samband med en promenad eller löptur i skogen och att vi kan skörda virke ur våra skogar. Att jordens vatten naturligt renas i sitt kretslopp är också en ekosystemtjänst.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.