Detaljplan för del av Hörby 43:47 m.fl., Stattena östra

Syftet med arbetet med detaljplanen är att undersöka hur kommunen kan utveckla området till ett attraktivt och naturnära bostadsområde. Vi kommer också att se över behovet av kommunal service, exempelvis förskola och särskilt boende. Park- och naturytorna är stora eftersom de gröna värdena är viktiga för områdets karaktär och attraktivitet. Ytorna är också viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv eftersom de kan bidra med många ekosystemtjänster.

Vad är ekosystemtjänster?

Överallt runtomkring oss finns ekosystem som förser oss människor med tjänster som vi behöver för att kunna leva. Exempel på ekosystemtjänster är bin som pollinerar våra grödor, upplevelsen i samband med en promenad eller löptur i skogen och att vi kan skörda virke ur våra skogar. Att jordens vatten naturligt renas i sitt kretslopp är också en ekosystemtjänst.

Bostäder och kommunal service

Inom området uppskattas totalt ca 200-250 bostäder rymmas i form av radhus, marklägenheter och flerbostadshus. I planarbetet ska även möjlighet till förskola och/eller annan kommunal service utredas.

Lokalisering

Planområdet ligger strax nordost om Hörby tätort och är utpekat för bostadsbebyggelse i Hörby kommuns översiktsplan 2030. Planområdet är ca 11 hektar stort och ligger i anslutning till befintlig bebyggelse.

Nuläge

Planarbetet har startat genom att ett planprogram har tagits fram. Syftet med ett planprogram är att skapa en gemensam helhetsbild för utvecklingen av området, se vilka förutsättningar och behov som finns och ta fram förslag på hur helhetsbilden kan nås.

Planprogrammet har varit utskickat på samråd under januari-februari 2018 och samtliga inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en programsamrådsredogörelse.

Nästa steg är att ta fram samrådshandlingar. När färdiga samrådshandlingar finns kommer dessa, efter politiskt beslut, vara tillgängliga för samråd. Under samrådet har du som vill påverka möjlighet att lämna in dina synpunkter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.