Detaljplan för del av Hörby 43:47, Stavröd

Planförslaget är ett led i översiktsplanens intentioner att skapa ett verksamhetsområde med goda kommunikationer i närhet till väg E22 och trafikplats Hörby norra.

Kartan illustrerar planområdets lokalisering. Berörd fastighet är del av Hörby 43:47.

Nuläge

Detaljplanen har varit utställd på granskning under perioden 24 juni – 19 augusti 2020. Under granskningsperioden har det funnits möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Synpunkter som inkommit under granskningen och samrådet samt svar på dessa har sammanställts i ett granskningsutlåtande respektive en samrådsredogörelse. Granskningsutlåtandet, samrådsredogörelsen och antagandehandlingarna finns tillgängliga här nedan. Det går även bra att kontakta Planering & Utveckling på samhällsbyggnadsförvaltningen för att få ta del av dokumenten i pappersformat.

Kommunfullmäktige har den 1 mars 2021 § 32 (KS 2020/525), antagit förslag till detaljplan för del av Hörby 43:47, Stavröd, Hörby kommun. Detaljplanen omfattar del av fastigheten Hörby 43:47.

Justeringen av protokollet över beslutet har den 4 mars 2021 tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Senaste dag för överklagande är den 25 mars 2021.

Ett meddelande om antagande med tillhörande besvärshänvisning med information om hur man överklagar kommunens beslut om antagande av detaljplan har skickats till följande parter i enlighet med 5 kap. 29 § PBL:

  • Länsstyrelsen
  • Lantmäterimyndigheten
  • Region Skåne
  • De som lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden

Eventuella frågor kan besvaras av planarkitekt Fredrik Tigerschiöld.

Tidigare beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutade den 25 mars 2020 §48 att delegera beslut om att planförslaget för detaljplan för del av Hörby 43:47, Stavröd sänds ut på granskning till förvaltningschef, förutsatt att inga betydande eller kostnadskrävande förändringar av planförslaget gjorts. Inga sådana förändringar av planförslaget bedöms ha gjorts och beslut om granskning har fattats av förvaltningschef 2020-06-17.

Planen har varit utskickad på samråd under perioden 6 april – 4 maj 2020. Under samrådstiden inkom 23 yttranden, 8 stycken utan erinran och 15 stycken med synpunkter. Samtliga yttranden som kom in under samrådstiden och de som kommer in under granskningstiden kommer att sammanställas och kommenteras i ett granskningsutlåtande efter granskningstiden.

De förändringar som gjorts i handlingarna mellan samråd och granskning är bland annat med anledning av inkomna synpunkter. De huvudsakliga förändringarna mellan samråd och granskning finns redovisade i en lista i planbeskrivningen. Planbeskrivningen har även uppdaterats med en del information som bemöter inkomna yttranden.

Lokalisering

Planområdet ligger strax nordost om Hörby tätort i anslutning till trafikplats Hörby norra. Söder om området ligger Stavröds återvinningscentral.

Ny industrimark och dagvattenhantering

Syfte med detaljplanen är att planlägga del av fastigheten Hörby 43:47 för industriändamål. Planförslaget innebär att den norra delen av det planerade verksamhetsområdet (ca 6,1 ha) planläggs för industriändamål. Delar av planområdet kommer även att planläggas som allmän platsmark natur för att säkerställa möjlighet till omhändertagande av dagvatten.

Mot Stavröd återvinningscentral och mot skogen i öster skapas också ett stråk med naturmark där anläggningar för dagvattenhantering anordnas. Inom industriområdet finns det planer på att uppföra en ca 22 000 m2 stor byggnad för produktion. Inom området ska utrymme också finnas för råmaterialslager och uppställning av fordon utomhus.

Flexibel utbyggnad

För att möjliggöra en flexibel utbyggnad av planområdet innebär planförslaget att bebyggelsen även kan delas upp på flera mindre byggnader och fastigheter.

Tillfart

Tillfart till området sker från väg 1086 i planområdets nordvästra del. För att säkerställa god framkomlighet på vägen tillåts endast en tillfart till industriområdet. Om marken delas upp i flera fastigheter och alla ska angöras via samma tillfart från väg 1086, föreslås en gata uppföras inom industriområdet.

Mountainbikebanan

I samband med planens genomförande kommer befintlig granskog att avverkas. Mountainbikebanan som delvis går igenom området idag kommer att omlokaliseras.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.